รหัสประจำตัวนิสิต

ประกาศ แนวปฏิบัติ นิสิตโปรดอ่าน รายละเอียด [21 ม.ค. 62] 

นิสิตที่มีผลการเรียนดีเด่น (A 15 หน่วยกิต) ภาคต้น ปีการศึกษา 2561 เพื่อยกเว้นภาคปลาย ปีการศึกษา 2561 ครั้งที่ 1 รายละเอียด [23 ม.ค. 62] 

นิสิตที่มีผลงานดีเด่นที่ได้รับการคัดเลือกตามระเบียบว่าด้วยการเสริมสร้างค่านิยมที่ดีของนิสิต ประจำภาคต้น ปีการศึกษา 2561 รายละเอียด [22 ม.ค. 62] 

รายชื่อนิสิต กยศ. ภาคต้น ปีการศึกษา 2561 รอบที่ 1 รายละเอียด [5 พ.ย. 61] 

รายชื่อนิสิต กยศ. ภาคต้น ปีการศึกษา 2561 รอบที่ 2 รายละเอียด [5 พ.ย. 61] 

รายชื่อนิสิต กยศ. ภาคต้น ปีการศึกษา 2561 รอบที่ 3 รายละเอียด [5 พ.ย. 61] 

รายชื่อนิสิต กยศ. ภาคต้น ปีการศึกษา 2561 รอบที่ 4 รายละเอียด [9 พ.ย. 61] 

รายชื่อนิสิต กรอ. ภาคต้น ปีการศึกษา 2561 รอบที่ 1 รายละเอียด [5 พ.ย. 61] 

รายชื่อนิสิต กรอ. ภาคต้น ปีการศึกษา 2561 รอบที่ 2 รายละเอียด [5 พ.ย. 61] 

รายชื่อนิสิต กรอ. ภาคต้น ปีการศึกษา 2561 รอบที่ 3 รายละเอียด [9 พ.ย. 61] 

ประกาศรายชื่อนิสิตที่มีผลงานดีเด่น ภาคปลาย ปีการศึกษา 2560 เพื่อยกเว้น ภาคต้น ปีการศึกษา 2561 (ครั้งที่ 3) รายละเอียด [9/10/61]

ประกาศรายชื่อนิสิตที่มีผลงานดีเด่น ภาคปลาย ปีการศึกษา 2560 เพื่อยกเว้น ภาคต้น ปีการศึกษา 2561 รายละเอียด [5/09/61]

ประกาศรายชื่อนิสิตดีเด่นด้านกีฬา ภาคต้น ปีการศึกษา 2561 รายละเอียด [5/09/61]

ประกาศรายชื่อนิสิตที่มีผลการเรียนดีเด่น ภาคต้น ปีการศึกษา 2561 รายละเอียด [5/09/61]

ประกาศรายชื่อนิสิตที่มีรายงานการโอนเงินให้สถานศึกษาฯ ของ กยศ. ภาคปลาย ปีการศึกษา 2560 (ครั้งที่ 1) รายละเอียด [22/03/61]

ประกาศรายชื่อนิสิตที่มีรายงานการโอนเงินให้สถานศึกษาฯ ของ กรอ. ภาคปลาย ปีการศึกษา 2560 (ครั้งที่ 1) รายละเอียด [22/03/61]

ประกาศรายชื่อนิสิตที่มีผลการเรียนดีเด่นประจำภาคต้น ปีการศึกษา 2560 (ครั้งที่ 2) เพื่อยกเว้นค่าหน่วยกิตในภาคปลาย ปีการศึกษา 2560รายละเอียด [13/03/61]

ประกาศรายชื่อนิสิตที่มีผลการเรียนดีเด่นประจำภาคต้น ปีการศึกษา 2560 (ครั้งที่ 1) เพื่อยกเว้นค่าหน่วยกิตในภาคปลาย ปีการศึกษา 2560รายละเอียด [19/02/61]

ประกาศรายชื่อนิสิตผลงานดีเด่นภาคปลาย ครั้งที่ 1(ประจำปีการศึกษา 2560 )รายละเอียด [24/01/61]

ประกาศรายชื่อนิสิตที่รับยกเว้นค่าธรรมเนียมการศึกษาและค่าหอพัก ทุนพระองค์เจ้าทีปังกรรัศมีโซติ(ประจำปีการศึกษา 2560)รายละเอียด [16/10/60]

ประกาศรายชื่อนิสิตที่รับยกเว้นค่าหน่วยกิจสำหรับนิสิตที่มีผลการเรียนดีเด่น ครั้งที่ 1(ประจำปีการศึกษา 2560)รายละเอียด [06/09/60]

ประกาศรายชื่อนิสิตที่มีผลงานดีเด่นด้านความคิดสร้างสรรค์และนวัตกรรม ครั้งที่ 1(ประจำปีการศึกษา 2560)รายละเอียด [25/08/60]

ข้อมูลอัพเดทเมื่อวันที่ 5 พฤศจิกายน 2561

**แนะนำให้ใช้ google chrome ในการพิมพ์เอกสารเพื่อตัวเอกสารจะได้ไม่ผิดเพี้ยน

DOWNLOAD google chrome

Statistics
Today
89
Yesterday
39
This Month
460
Last Month
706
This Year
460
Last Year
6,451