ประชาสัมพันธ์

รายชื่อผู้ขอสละสิทธิ์เข้าศึกษา ประจำปีการศึกษา 2560  รายละเอียด  (03/04/2560)

รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา ประจำปีการศึกษา 2560  รายละเอียด  (08/03/2560)

แบบฟอร์มสละสิทธิ์เข้าศึกษา ประจำปีการศึกษา 2560  รายละเอียด  (21/02/2560)

รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ (รอบสอง)  รายละเอียด  (21/02/2560)

รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์  รายละเอียด  (16/02/2560)

รายชื่อผู้มีสิทธิ์ทดสอบทักษะกีฬาและสมรรถภาพทางกาย (ปรับปรุง)  รายละเอียด  (10/02/2560)

เริ่มรับสมัครวันที่ 15 ธันวาคม 2559 เวลา 10.00 น. ถึงวันที่ 31 มกราคม 2560 เวลา 16.30 น.

ผู้สมัครจะต้องมีคะแนนสอบ GAT ความถนัดทั่วไป ตอนที่ 2 (ภาษาอังกฤษ) ไม่น้อยกว่า 24 คะแนน

ขั้นตอนการสมัคร  
1.กรอกข้อมูลผ่านระบบที่เมนู "ใบสมัคร" ด้านซ้ายมือ (เลือกได้ 5 อันดับ)
2.เตรียมหลักฐานประกอบการสมัครตามที่แจ้งไว้ในระเบียบการ
3.ยื่นใบสมัคร หลักฐานประกอบใบสมัครด้วยตนเองพร้อมทั้งชำระเงินค่าสมัคร จำนวน 500 บาท ที่กองบริหารวิชาการและนิสิต (กำแพงแสน)
ในวันที่ 15 ธันวาคม พ.ศ. 2559 ถึง วันที่ 31 มกราคม พ.ศ. 2560 (08.30 - 16.30) ในวันและเวลาราชการ
ทั้งนี้ไม่รับสมัครทางไปรษณีย์

ติดต่อสอบถาม

กองบริหารวิชาการและนิสิต (กำแพงแสน)
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน เลขที่ 1 หมู่ 6 ถ.มาลัยแมน ต. กำแพงแสน อ.กำแพงแสน จ.นครปฐม 73140
โทรศัพท์ 034-281094 ต่อ 124 โทรสาร 034-351395

ผู้ปรับปรุงระบบ

นายนิรุทธ์ รวยรื่น,นา