ค้นหาข้อมูลผู้สมัคร

เลขที่บัตรประชาชน (คลิก)

ติดต่อสอบถาม

กองบริหารวิชาการและนิสิต (กำแพงแสน)
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน เลขที่ 1 หมู่ 6 ถ.มาลัยแมน ต. กำแพงแสน อ.กำแพงแสน จ.นครปฐม 73140
โทรศัพท์ 034-281094 ต่อ 124 โทรสาร 034-351395

ผู้ปรับปรุงระบบ

นายนิรุทธ์ รวยรื่น,นายทิวากร สอนสงวน
โทรศัพท์ 034-281094#500
E-mail: kpsnrr@ku.ac.th
E-mail: kpstkso@ku.ac.th