ใบสมัคร >> คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์


สาขา
ใบสมัคร
สาขาภาษาอังกฤษ
สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์ (ภาคพิเศษ)
สาขาวิทยาศาสตร์ชีวภาพ
สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ (ภาคพิเศษ)
สาขาเคมี
สาขาฟิสิกส์
สาขาการจัดการ (ภาคพิเศษ)
สาขาจุลชีววิทยา
สาขาการตลาด
สาขาการตลาด (ภาคพิเศษ)
สาขาคณิตศาสตร์ประยุกต์
สาขาการจัดการโรงแรมและท่องเที่ยว (ภาคปกติ) Q13 รูปแบบที่ 1
สาขาการจัดการโรงแรมและท่องเที่ยว (ภาคปกติ) Q13 รูปแบบที่ 2
สาขาการจัดการโรงแรมและท่องเที่ยว (ภาคพิเศษ) Q13
สาขาการจัดการโรงแรมและท่องเที่ยว (ภาคพิเศษ) Q13 รูปแบบที่ 2
สาขาการบัญชีบริหาร (ภาคพิเศษ)
ภาษาตะวันออก รูปแบบที่ 1
ภาษาตะวันออก รูปแบบที่ 2 (0315-0316)
นวัตกรรมการท่องเที่ยว
นวัตกรรมการท่องเที่ยว รูปแบบที่ 2 เลือกสอบวิชาภาษาฝรั่งเศส
นวัตกรรมการท่องเที่ยว รูปแบบที่ 2 เลือกสอบวิชาภาษาเยอรมัน
นวัตกรรมการท่องเที่ยว รูปแบบที่ 2 เลือกสอบวิชาภาษาญี่ปุ่น
นวัตกรรมการท่องเที่ยว รูปแบบที่ 2 เลือกสอบวิชาภาษาจีน
นวัตกรรมการท่องเที่ยว รูปแบบที่ 2 เลือกสอบวิชาภาษาอาหรับ
นวัตกรรมการท่องเที่ยว รูปแบบที่ 2 เลือกสอบวิชาภาษาบาลี