ประชาสัมพันธ์


   ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ โควตารับตรงเพิ่มเติม ปีการศึกษา 2560 รายละเอียด

   รายชื่อผู้ที่ชำระค่าสมัคร โควตารับตรงเพิ่มเติม ปีการศึกษา 2560รายละเอียด

  เริ่มรับสมัครวันที่ 25 มิถุนายน 2560 เวลา 13.00 น. ถึงวันที่ 27 มิถุนายน 2560 เวลา 16.30 น. และชำระเงินค่าสมัครภายในวันที่ 27 มิถุนายน 2560 ตามวันและเวลาทำการของธนาคาร  

  ผู้สมัครจะต้องกรอกข้อมูลให้ตรงกับความเป็นจริง หากตรวจพบข้อมูลที่ไม่ตรงตามความเป็นจริงจะตัดสิทธิ์การเข้าศึกษาทันที

  มหาวิทยาลัยฯ จะพิจารณาการคัดเลือกผู้สมัครที่ชำระเงินค่าสมัครเรียบร้อยแล้ว โดยใช้หลักการเรียงคะแนน Admission และคัดเลือกเท่ากับจำนวนรับของแต่ล่ะคณะ/สาขา และคะแนนจะต้องมากกว่าคะแนนขั้นต่ำที่คณะ/สาขากำหนด (ดูได้จากระเบียบการ)

  DOWNLOAD โปรแกรมคำนวณคะแนน Admission ลิงค์ที่1 || ลิงค์ที่2

ข้อควรระวัง


 1.  ผู้สมัครต้องกรอกข้อมูลให้ถูกต้องและเป็นความจริง โดยเฉพาะการคำนวณคะแนนจากโปรแกรม Admission หากเจ้าหน้าที่ตรวจสอบเอกสารแล้วตัวเลขไม่ตรงตามที่กรอกไว้จะถูกตัดสิทธิ์ในการเข้าสอบสัมภาษณ์ทันที

2. ผู้สมัครควรตรวจสอบคุณสมบัติทั่วไปและคุณสมบัติเฉพาะในแต่ละคณะ/สาขาให้เรียบร้อยก่อนการสมัคร หากคณะกรรมการตรวจสอบคุณสมบัติแล้วขาดคุณสมบัติข้อใดข้อหนึ่งจะถูกตัดสิทธิ์ในการเข้าสอบสัมภาษณ์ทันที

3. ผู้สมัครควรตรวจสอบความถูกต้องและครบถ้วนของข้อมูลก่อนการบันทึกข้อมูลสมัคร หากยืนยันแล้วจะไม่สามารถแก้ไขข้อมูลได้ และหากข้อมูลผิดพลาดอันเกิดจากการกรอกข้อมูลของท่านเองจะถูกตัดสิทธิ์ในการเข้าสอบสัมภาษณ์ทันที