ประชาสัมพันธ์


  รายชื่อผู้สละสิทธิ์เข้าศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน ประจำปีการศึกษา 2559  รายละเอียด   (05/04/59)

  รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา  รายละเอียด   (17/02/59)

  รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ (รอบ 2)  รายละเอียด   (04/02/59)

  รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์  รายละเอียด   (25/01/59)

  รายชื่อผู้ชําระเงินค่าสมัคร (โควตารับตรง) ประจําปีการศึกษา 2559   รายละเอียด   (12/01/59) 

  เลื่อนประกาศรายชื่อผู้ที่ชําระเงิน เป็นวันจันทร์ที่ 4 มกราคม 2559 เวลา 13.00 น.

  ผู้สมัครจะต้องกรอกข้อมูลให้ตรงกับความเป็นจริง มีคุณสมบัติตรงตามที่กำหนดไว้ในระเบียบการ หากตรวจพบข้อมูลที่ไม่ตรงตามความเป็นจริง หรือไม่ตรงตามที่ระบุไว้ในระเบียบการ จะตัดสิทธิ์การเข้าศึกษาทันที

  เริ่มรับสมัครวันที่ 2 พฤศจิกายน 2558 เวลา 16.30 น. ถึงวันที่ 23 ธันวาคม 2558 เวลา 16.30 น. [แก้ไข 2 พ.ย.58]

ขั้นตอนการตรวจสอบคะแนน GAT/PAT ครั้งที่ 1/2559 ที่ปรากฏในระบบ
1. คลิกที่เมนู "ข้อมูลผู้สมัคร" เพื่อเข้าสู่ระบบ
2. คลิกที่ “ดูใบสมัคร”
3. ดูตรงหมายเลข 5 เกณฑ์การตัดสินผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อ 
4. ตรวจสอบคะแนนเฉพาะที่เป็นเกณฑ์ตัดสินที่กำหนดไว้ในระเบียบการเท่านั้น คะแนนส่วนอื่นไม่ต้องดู เพราะไม่ถูกนำมาคำนวณ 
5. หากคะแนนที่เป็นเกณฑ์ในการตัดสินที่กำหนดไว้ในระเบียบการของผู้สมัครไม่ตรงตามคะแนนที่สอบได้จริง
(GAT/PAT ครั้งที่ 1/2559) ให้แจ้งข้อมูลดังนี้ 
  5.1 เลขที่สมัคร, ชื่อ – นามสกุล และเบอร์โทรศัพท์
  5.2 หลักฐานคะแนนสอบ โดยการถ่ายรูป หรือ แสกน
  แล้วส่งมาที่ e-mail: kpsnrr@ku.ac.th,kpstkso@ku.ac.th ภายในวันที่ 22 มกราคม 2559 เวลา 16.30 น. เท่านั้น
หากเลยจากกำหนดนี้ ถือว่าผู้สมัครยอมรับว่าข้อมูลถูกต้อง