ประชาสัมพันธ์


  รายชื่อผู้ขอสละสิทธิ์เข้าศึกษา ประจำปีการศึกษา 2560  รายละเอียด    (03/04/2560)

  รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา ประจำปีการศึกษา 2560  รายละเอียด    (08/03/2560)

  แบบฟอร์มสละสิทธิ์เข้าศึกษา ประจำปีการศึกษา 2560  รายละเอียด  (21/02/2560)

  ชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์และกำหนดการสอบสัมภาษณ์ (รอบสอง)  รายละเอียด  (17/02/2560)

  ชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์และกำหนดการสอบสัมภาษณ์ (รอบแรก)  รายละเอียด  (08/02/2560)

  เริ่มรับสมัครวันที่ 15 ธันวาคม 2559 เวลา 10.00 น. ถึงวันที่ 31 มกราคม 2560 เวลา 16.30 น. [แก้ไข 21 พ.ย.59]

  กรณีต้องการเปลี่ยนแปลงสาขาวิชาที่สมัคร ให้ทำการยกเลิกสมัครสาขาวิชาเดิมก่อน โดยการกรอกข้อมูลที่เมนู ข้อมูลผู้สมัคร ด้านซ้ายมือ แล้วทำการยกเลิกการสมัคร

  ผู้สมัครจะต้องมีคะแนนสอบ GAT ความถนัดทั่วไป ตอนที่ 2 (ภาษาอังกฤษ) ไม่น้อยกว่า 24 คะแนน

  รายชื่อผู้ชำระเงินค่าสมัคร  รายละเอียด  (02/02/2560)

  ผู้สมัครสามารถตรวจสอบคะแนน GAT/PAT ครั้งที่ 1/2560 ที่ปรากฏในระบบได้แล้ว ตั้งวันนี้ถึงวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2560 ภายในเวลา 16.30 น.   (02/02/2560)

ขั้นตอนการตรวจสอบคะแนน GAT/PAT ครั้งที่ 1/2560 ที่ปรากฏในระบบ ในวันที่ 2-7 กุมภาพันธ์ 2560 ภายในเวลา 16.30 น.
1. คลิกที่เมนู "ข้อมูลผู้สมัคร" เพื่อเข้าสู่ระบบ
2. คลิกที่ “ดูใบสมัคร”
3. ดูตรงหมายเลข 5 เกณฑ์การตัดสินผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อ 
4. ตรวจสอบคะแนนเฉพาะที่เป็นเกณฑ์ตัดสินที่กำหนดไว้ในระเบียบการเท่านั้น คะแนนส่วนอื่นไม่ต้องดู เพราะไม่ถูกนำมาคำนวณ 
5. หากคะแนนที่เป็นเกณฑ์ในการตัดสินที่กำหนดไว้ในระเบียบการของผู้สมัครไม่ตรงตามคะแนนที่สอบได้จริง
(GAT/PAT ครั้งที่ 1/2560) ให้แจ้งข้อมูลดังนี้ 
  5.1 เลขที่สมัคร, ชื่อ – นามสกุล และเบอร์โทรศัพท์
  5.2 หลักฐานคะแนนสอบ โดยการถ่ายรูป หรือ แสกน
  5.3 แจ้งรายการคะแนนที่ไม่ถูกต้อง
  แล้วส่งมาที่ e-mail: kpsnrr@ku.ac.th,kpstkso@ku.ac.th ภายในวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2560 เวลา 16.30 น. เท่านั้น
หากเลยจากกำหนดนี้ ถือว่าผู้สมัครยอมรับว่าข้อมูลถูกต้อง