ประชาสัมพันธ์


  ผู้สมัครจะต้องกรอกข้อมูลให้ตรงกับความเป็นจริง มีคุณสมบัติตรงตามที่กำหนดไว้ในระเบียบการ หากตรวจพบข้อมูลที่ไม่ตรงตามความเป็นจริง หรือไม่ตรงตามที่ระบุไว้ในระเบียบการ จะตัดสิทธิ์การเข้าศึกษาทันที

  เริ่มรับสมัครวันที่ 16 ธันวาคม 2559 เวลา 10.00 น. ถึงวันที่ 16 มกราคม 2560 เวลา 16.30 น.

  กรณีต้องการเปลี่ยนแปลงสาขาวิชาที่สมัคร ให้ทำการยกเลิกสมัครสาขาวิชาเดิมก่อน โดยการกรอกข้อมูลที่เมนู ข้อมูลผู้สมัคร ด้านซ้ายมือ แล้วทำการยกเลิกการสมัคร

  ผู้สมัครจะต้องมีคะแนนสอบ GAT ความถนัดทั่วไป ตอนที่ 2 (ภาษาอังกฤษ) ไม่น้อยกว่า 24 คะแนน

  รายชื่อผู้ขอสละสิทธิ์เข้าศึกษา ประจำปีการศึกษา 2560  รายละเอียด    (03/04/2560)

  แบบฟอร์มสละสิทธิ์เข้าศึกษา ประจำปีการศึกษา 2560  รายละเอียด    (21/02/2560)

  รายชื่อผู้ชำระเงินค่าสมัคร  อ่านรายละเอียด    (18/01/2560)

  รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์   อ่านรายละเอียด  (27/01/2560)

  รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ (รอบสอง)   อ่านรายละเอียด  (02/02/2560)

  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน ประจำปีการศึกษา 2560   อ่านรายละเอียด  (07/03/2560)

  ขอให้ผู้สมัครเข้าระบบที่เมนู "ข้อมูลผู้สมัคร" ด้านซ้ายมือ เพื่อตรวจสอบคะแนน GAT/PAT ในส่วนที่เป็นคุณสมบัติที่กำหนดไว้ในระเบียบการ     (19/01/2560)
ทั้งนี้หากพบว่าข้อมูลคะแนน GAT/PAT (ครั้งที่ 1/2560) ไม่ถูกต้อง ให้แจ้ง เลขที่สมัคร เลขบัตรประชาชน ชื่อ นามสกุล หมายเลขโทรศัพท์ที่สามารถติดต่อได้ และหลักฐานคะแนน มาที่ e-mail: kpsnrr@ku.ac.th ภายในวันที่ 24 มกราคม 2560 เวลา 16.30 น. หากเลยกำหนดดังกล่าว ถือว่าคะแนนดังกล่าวถูกต้อง