ประชาสัมพันธ์


   รายชื่อผู้สละสิทธิ์เข้าศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน ปีการศึกษา 2559[รายละเอียด] (05/04/59)

   รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน ปีการศึกษา 2559[รายละเอียด] (03/03/59)

   รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ รอบ 2 [รายละเอียด] (28/01/59)

   รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ [รายละเอียด] (19/01/59)

  รายชื่อผู้ชําระเงินค่าสมัคร (โควตาเรียนดี) ประจําปีการศึกษา 2559   รายละเอียด   (04/01/59)

  เลื่อนประกาศรายชื่อผู้ที่ชําระเงิน เป็นวันจันทร์ที่ 4 มกราคม 2559 เวลา 13.00 น.

  ผู้สมัครจะต้องกรอกข้อมูลให้ตรงกับความเป็นจริง มีคุณสมบัติตรงตามที่กำหนดไว้ในระเบียบการ หากตรวจพบข้อมูลที่ไม่ตรงตามความเป็นจริง หรือไม่ตรงตามที่ระบุไว้ในระเบียบการ จะตัดสิทธิ์การเข้าศึกษาทันที

  เริ่มรับสมัครวันที่ 3 พฤศจิกายน 2558 เวลา 10.00 น. ถึงวันที่ 24 ธันวาคม 2558 เวลา 16.30 น.

  สำหรับคะแนน GAT/PAT ครั้งที่ 1/2559 ทางมหาวิทยาลัยจะดำเนินการดึงข้อมูลมาใส่ให้ในระบบ