การสมัครและอัตราค่าสมัคร

  ผู้สมัครจะต้องกรอกข้อมูลให้ตรงกับความเป็นจริง มีคุณสมบัติตรงตามที่กำหนดไว้ในระเบียบการ หากตรวจพบข้อมูลที่ไม่ตรงตามความเป็นจริง หรือไม่ตรงตามที่ระบุไว้ในระเบียบการ จะตัดสิทธิ์การเข้าศึกษาทันที

ขั้นตอนการสมัคร
  1. กรอกข้อมูลผ่านระบบให้ถูกต้อง ครบถ้วน ตรงตามความเป็นจริง
  2. พิมพ์แบบฟอร์มการชำระเงินไปชำระเงินที่ธนาคารไทยพาณิชย์จำนวน 300 บาท
  3. ทางมหาวิทยาลัยจะขอข้อมูลการสอบ GAT/PAT จากสถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน) (สทศ) เฉพาะผู้สมัครที่ชำระเงินค่าสมัครเรียบร้อยแล้ว
  4. Ranking คะแนน GAT/PAT ตามค่าถ่วงน้ำหนักที่กำหนดไว้ในระเบียบการและคัดเลือกเท่ากับจำนวนรับของแต่ละคณะ/สาขา