ประวัติความเป็นมา

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน

สถานที่ตั้ง

เลขที่ 1 หมู่ 6 ถนนมาลัยแมน ตำบลกำแพงแสน อำเภอกำแพงแสน จังหวัดนครปฐม รหัสไปรษณีย์ 73140 มีพื้นที่ประมาณ 7,954.13 ไร่ อยู่ห่างจากวิทยาเขตบางเขน ประมาณ 90 กิโลเมตร

วิสัยทัศน์

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน เป็นมหาวิทยาลัยวิจัย ที่มีความเป็นเลิศทางการเกษตรในระดับสากล

พันธกิจ

ผลิตบัณฑิตที่มีความรู้ ความสามารถ คุณธรรม จริยธรรม โลกทัศน์ที่เป็นสากล ภาวะผู้นำ จิตสาธารณะ ทักษะด้านการวิจัยและวิชาชีพ เป็นที่ต้องการของตลาดแรงงาน และอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข สร้างงานวิจัยที่ได้มาตรฐานสากล เน้นด้านเกษตรและอุตสาหกรรมที่แก้ไขปัญหาของประเทศ บริการวิชาการเชิงรุกครบวงจร อนุรักษ์ สืบสาน ฟื้นฟู และส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม

การจัดการเรียนการสอนระดับปริญญาตรี

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน ได้จัดการเรียนการสอนระดับปริญญาตรี รวม 7 คณะ คือ คณะเกษตร กำแพงแสน คณะวิศวกรรมศาสตร์ กำแพงแสน คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ คณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา คณะประมง สาขาวิชาเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ และคณะสัตวแพทยศาสตร์ โดยคณะสัตวแพทยศาสตร์ นิสิตชั้นปีที่ 1-3 จะเรียนที่วิทยาเขตบางเขน ส่วนชั้นปีที 4-6 จะเรียนที่วิทยาเขตกำแพงแสน

แผนที่ กองบริหารวิชาการและนิสิต อยู่อาคารศูนย์เรียนรวม 3