ข้อกำหนดการสมัคร ปีการศึกษา 2562

ขอให้ผู้สมัครศึกษาวิธีการสมัคร ข้อกำหนดต่างๆ ให้ดีก่อนการสมัคร หากทางมหาวิทยาลัยฯ ตรวจพบในภายหลัง จะตัดสิทธิ์ทันทีและจะไม่ขอรับผิดชอบในทุกกรณี

แนวปฏิบัติเฉพาะผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ โครงการรับเข้าด้วยแฟ้มสะสมผลงาน (Portfolio) (TCAS รอบที่ 1 )
ขอให้ผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์จัดเตรียมและเรียงเอกสารที่ใช้ในวันสอบสัมภาษณ์ ดังนี้ (หากมีเอกสารไม่ครบ อยู่ในดุลพินิจของคณะกรรมการฯ ว่าจะให้เข้าสอบสัมภาษณ์หรือไม่)
 1. ใบสมัคร ที่พิมพ์ผ่านระบบ พร้อมติดรูปถ่าย และลงชื่อให้เรียบร้อย (ให้ผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ตามประกาศ login เข้าระบบเพื่อ Print ใบสมัคร เพื่อใช้ในวันสอบสัมภาษณ์)
 2. สำเนาใบระเบียนแสดงผลการเรียน (ปพ.1) โดยมีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX) ชั้น ม.4-ม.6 (ภาคต้น) รวม 5 ภาคเรียน หรือชั้น ม.4-ม.6 รวม 6 ภาคเรียน ที่มีตราประจำสถานศึกษา ซึ่งมีข้อมูลตรงกับคะแนนเฉลี่ยสะสมที่ใช้สมัคร (พร้อมลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง) จำนวน 1 ฉบับ
 3. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้เข้าสอบสัมภาษณ์ (พร้อมลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง) จำนวน 1 ฉบับ
 4. (ถ้ามี) สำเนาใบเปลี่ยนชื่อ-ชื่อสกุลของผู้เข้าสอบสัมภาษณ์ (พร้อมลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง) จำนวน 1 ฉบับ
 5. แฟ้มสะสมผลงาน (Portfolio) ซึ่งเป็นฉบับเดียวกับที่อัพโหลดผ่านระบบรับสมัคร
 6. บุตรเกษตรกรและยุวเกษตรกร ต้องมีหนังสือรับรอง
หมายเหตุ
 • ระบบจะเปิดให้เฉพาะผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ตามประกาศ login เข้าสู่ระบบเพื่อทำการ Print ใบสมัคร เพื่อใช้ในวันสอบสัมภาษณ์
 • จะประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกอย่างเป็นทางการ ในวันที่ 28 มกราคม 2562 เวลา 16.30 น.

ประชาสัมพันธ์ / ประกาศแต่ละรอบ

 •  [2018-11-15] วิธีการสมัคร รายละเอียด 

   [2018-11-02] ตัวอย่างการทำ Portfolio รายละเอียด 

 •  [2019-01-16] ประกาศรายชื่อผู้สิทธิ์สอบสัมภาษณ์ TCAS รอบที่ 1 เพิ่มเติม รายละเอียด 

   [2019-01-11] ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ TCAS รอบที่ 1 แฟ้มสะสมงาน รายละเอียด 

   [2018-12-08] ใบรับรองยุวเกษตรกร รายละเอียด 

   [2018-12-08] ใบรับรองบุตรเกษตรกร รายละเอียด 

   [2018-12-10] ฉบับแก้ไข ณ วันที่ 3 ธ.ค. 62 เรื่อง ระเบียบการโครงการรับเข้าด้วยแฟ้มสะสมผลงาน (Portfolio) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน ประจำปีการศึกษา 2562 (TCAS รอบที่ 1 ) รายละเอียด 

 • -- ยังไม่มีรายละเอียด --

มาเป็นเพื่อนกับเรา

กองบริหารวิชาการและนิสิต

ติดต่อสอบถามข้อมูลผ่านทาง Line

เกี่ยวกับเรา

ประวัติความเป็นมา

Address

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน เลขที่ 1 หมู่ 6 ต.กำแพงแสน อ.กำแพงแสน จ.นครปฐม 73140
โทรศัพท์ : 034-341545-7
โทรสาร : 034-351395

ขอให้ผู้สมัครอ่านและปฏิบัติตามเพื่อสิทธิและประโยชน์ของตัวท่านเอง