ติดต่อเจ้าหน้าที่โครงการ KU Connect
เจ้าหน้าที่ดูแลโครงการ คุณขวัญนภา เมฆอรุณ โทร 034-281094 ต่อ 124 โทรสาร 034-351395
เกี่ยวกับระบบรับสมัคร คุณนิรุทธ์ รวยรื่น โทร 034-281094 ต่อ 500
  คุณทิวากร สอนสงวน โทร 034-281094 ต่อ 500