ประชาสัมพันธ์

    รับสมัครวันที่ 15 พฤศจิกายน 2559 เวลา 10.00 น. ถึงวันที่ 16 มกราคม 2560 เวลา 16.30 น.


ข้อกำหนดและขั้นตอนการสมัคร
  1.ให้ผู้สมัครอ่านระเบียบการจากเมนูด้านซ้ายให้ครบถ้วน
  2.ให้ผู้สมัครกรอกข้อมูลผ่านระบบให้ครบถ้วน ถูกต้องตามความเป็นจริง และมีคุณสมบัติตรงตามที่กำหนดในระเบียบการ
     (หากทางมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ตรวจพบข้อมูลที่ไม่ตรงตามความเป็นจริง จะตัดสิทธิ์การเข้าศึกษาต่อทันที)
  3.นำ ใบชำระเงินค่าสมัคร ไปชำระเงินที่ธนาคารไทยพาณิชย์ได้ทุกสาขา ตามเวลาทำการของธนาคาร