หลักฐานประกอบการสมัคร

นักเรียนที่ได้รับการคัดเลือกจากโรงเรียนทุกคนต้องสมัครผ่านระบบออนไลน์ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสนที่ http://esdpsd.psd.kps.ku.ac.th/quota/moralquota/index.php  และอ่านคำแนะนำจาก website    พร้อมพิมพ์เอกสารทั้งหมดให้ผู้บริหารโรงเรียนลงนามและส่งให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาที่โรงเรียนสังกัด

     1. ใบสมัคร  (กบศ.1)  ใช้ตามแบบฟอร์ม และติดรูปถ่ายขนาด 1  นิ้ว ในช่องที่กำหนดจำนวน 1 รูป (พิมพ์จากระบบ)

     2. บัตรประจำตัวผู้สมัคร (กบศ.2)  ติดรูปถ่ายในช่องที่กำหนดโดยส่วนสำหรับผู้สมัครให้ผู้สมัครเก็บไว้เพื่อนำติดตัวมาในวันสอบสัมภาษณ์กับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาและวันที่นักเรียนมารายงานตัวกับมหาวิทยาลัย ฯ (พิมพ์จากระบบ)

     3. แบบแสดงความยินยอมของผู้ปกครอง (กบศ.3) โครงการส่งเสริมเด็กดีมีคุณธรรมเข้าศึกษามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน ร่วมกับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา  ประจำปีการศึกษา 2560 ที่ผู้ปกครองกรอกข้อความครบถ้วนสมบูรณ์  พร้อมพยานเซ็นต์ชื่อรับรอง  2  คน (พิมพ์จากระบบ)

     4. แบบตรวจสอบความถูกต้องของคุณสมบัติผู้สมัคร (กบศ.4)  โครงการส่งเสริมเด็กดีมีคุณธรรมเข้าศึกษามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสนร่วมกับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา ประจำปีการศึกษา 2560 ตามคณะและวิชาที่นักเรียนสมัครเข้าศึกษา พร้อมเซ็นชื่อผู้ตรวจสอบคุณสมบัติ (อาจารย์ ณ สถานศึกษาที่นักเรียนสังกัด หรือคณะอนุกรรมการจากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาฯ) (พิมพ์จากระบบ)

    5. หลักฐานรับรองคะแนนเฉลี่ยสะสมพร้อมด้วยสำเนาระเบียนแสดงผลการเรียน ช่วงชั้นที่ 4  (5 ภาคการศึกษา) ตั้งแต่ภาคการเรียนที่ 1  ของชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ถึงภาคการเรียนที่ 1 ของชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 โดยโรงเรียนจะต้องประทับตราและลงนามรับรองโดยผู้บริหารของสถานศึกษา

    6. หลักฐานแสดงความรู้ความสามารถดีเด่นที่ทางสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาในแต่ละแห่งกำหนดไว้โดยจัดทำเป็นแฟ้มสะสมงานพร้อมหลักฐาน (เอกสาร หลักฐาน รูปถ่าย เป็นต้น) ประกอบรวมกันไม่เกิน 10 หน้ากระดาษขนาด A 4

    7. ใบแสดงผลการสอบคะแนน GAT/PAT ตามขัอกำหนดของแต่ละคณะ/สาขา ให้นำมาแสดงในวันสอบสัมภาษณ์

หมายเหตุ :

        นักเรียนที่สมัครเข้ารับการคัดเลือกในคณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์  สาขาการจัดการเรียนรู้ สาขาพลศึกษาและสุขศึกษาและมีคะแนนเฉลี่ยสะสมไม่ถึง 2.00 ให้แนบใบประกาศนียบัตรทางด้านการกีฬาเพื่อให้มหาวิทยาลัยพิจารณาต่อไป

    ติดต่อสอบถาม

กองบริหารวิชาการและนิสิต
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน เลขที่ 1 หมู่ 6 ถ.มาลัยแมน ต. กำแพงแสน อ.กำแพงแสน จ.นครปฐม 73140
โทรศัพท์ 034-281094 ต่อ 121 โทรสาร 034-351395

ผู้ปรับปรุงระบบ

นายนิรุทธ์ รวยรื่น นายทิวาการ สอนสงวน
โทรศัพท์ 034-281094#500
E-mail: kpsnrr@ku.ac.th
kpstkso@ku.ac.th