ค้นหาข้อมูลรหัสผ่าน

 เลขที่บัตรประชาชน  
 เลขที่สมัคร  
 
  (คลิก)


ติดต่อสอบถาม

กองบริหารวิชาการและนิสิต
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน เลขที่ 1 หมู่ 6 ถ.มาลัยแมน ต. กำแพงแสน อ.กำแพงแสน จ.นครปฐม 73140
โทรศัพท์ 034-281094 ต่อ 121 โทรสาร 034-351395

ผู้ปรับปรุงระบบ

นายนิรุทธ์ รวยรื่น นายทิวาการ สอนสงวน
โทรศัพท์ 034-281094#500
E-mail: kpsnrr@ku.ac.th
kpstkso@ku.ac.th