ประชาสัมพันธ์

ผู้สมัครจะต้องมีคะแนนสอบ GAT ความถนัดทั่วไป ตอนที่ 2 (ภาษาอังกฤษ) ไม่น้อยกว่า 24 คะแนน
เริ่มรับสมัครวันที่ 16 ธันวาคม 2559 เวลา 10.00 น. ถึงวันที่ 23 มกราคม 2560
กรณีต้องการเปลี่ยนแปลงสาขาวิชาที่สมัคร ให้ทำการยกเลิกสมัครสาขาวิชาเดิมก่อน โดยการกรอกข้อมูลที่เมนู ข้อมูลผู้สมัคร ด้านซ้ายมือ แล้วทำการยกเลิกการสมัคร
ผู้สมัครจะต้องกรอกข้อมูลให้ตรงกับความเป็นจริง มีคุณสมบัติตรงตามที่กำหนดไว้ในระเบียบการ หากตรวจพบข้อมูลที่ไม่ตรงตามความเป็นจริง หรือไม่ตรงตามที่ระบุไว้ในระเบียบการ จะตัดสิทธิ์การเข้าศึกษาทันที
มหาวิทยาลัยจะพิจารณาใบสมัครผู้ผ่านการคัดเลือกจากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาเฉพาะใบสมัครที่กรอกผ่านระบบออนไลน์เท่านั้น!!

-  รายชื่อผู้ขอสละสิทธิ์เข้าศึกษา ประจำปีการศึกษา 2560 รายละเอียด  (03/04/2560)  

-  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน ประจำปีการศึกษา 2560 รายละเอียด  (07/03/2560)  

-  แบบฟอร์มสละสิทธิ์เข้าศึกษา ประจำปีการศึกษา 2560  รายละเอียด  (21/02/2560)  

-  รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ รอบ 2 รายละเอียด  

-  รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ รอบ 1 (เพิ่มเติม) รายละเอียด  

-  รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ รอบแรกรายละเอียด  ติดต่อสอบถาม

กองบริหารวิชาการและนิสิต
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน เลขที่ 1 หมู่ 6 ถ.มาลัยแมน ต. กำแพงแสน อ.กำแพงแสน จ.นครปฐม 73140
โทรศัพท์ 034-281094 ต่อ 121 โทรสาร 034-351395

ผู้ปรับปรุงระบบ

นายนิรุทธ์ รวยรื่น นายทิวาการ สอนสงวน
โทร