ประวัติกองบริหารวิชาการและนิสิต

ก่อนจะเป็นกองบริหารวิชาการและนิสิต

นายอนิรุทธิ์ สุขจิตต์
ระยะเวลาการดำรงตำแหน่ง
1 ต.ค.2538 – 2 ก.พ. 2546
นางจันทร์นวล ลี้ประเสริฐ
ระยะเวลาการดำรงตำแหน่ง
3 ก.พ. 2546 – 13 มี.ค. 2546
นายวิโรจน์ ทองสุพรรณ
ระยะเวลาการดำรงตำแหน่ง
14 มี.ค. 2546 – 11 ก.ย. 2556
นายสมเกียรติ ไทยปรีชา
ระยะเวลาการดำรงตำแหน่ง
12 ก.ย. 2556 – ปัจจุบัน

กองบริการการศึกษา (กำแพงแสน) เป็นหน่วยงานสังกัดสำนักงานอธิการบดี ที่จัดตั้งขึ้นตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 6 ตุลาคม พ.ศ. 2532 ตามประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่มที่ 107 ตอนที่ 26  ลงวันที่ 15 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2533 และต่อมาเป็นหน่วยงานในสังกัดสำนักงานวิทยาเขตกำแพงแสน  ที่จัดตั้งขึ้นตามประกาศสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ตั้งแต่วันที่ 12 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2545 โดยเป็นหน่วยงานที่ดำเนินการให้บริการด้านการศึกษา และด้านประกันคุณภาพการศึกษา ทั้งภายในและภายนอก ประสานงานกับคณะและนิสิต ด้านจัดการการเรียนการสอน  ลงทะเบียนและประมวลผลการศึกษาของนิสิต จัดทำเอกสารทางการศึกษา โดยยึดระเบียบข้อบังคับที่ว่าด้วยการศึกษาขั้นปริญญาตรี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เพื่อให้บรรลุเป้าหมาย ผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพ คุณธรรม จริยธรรม และมีความสุข เพื่อเป็นกำลังสำคัญของประเทศสืบไป 

          ปรัชญา (Philosophy)

          เป็นหน่วยงานที่ให้บริการการศึกษา  สารสนเทศ  และการประกันคุณภาพ เพื่อรองรับนโยบายการศึกษาของมหาวิทยาลัย

          วิสัยทัศน์ (Vision)

          เป็นหน่วยงานที่สนับสนุนและให้บริการด้านการศึกษา มุ่งเน้นพัฒนาคุณภาพสู่ความเป็นเลิศ

          พันธกิจ (Mission)

          สนับสนุนการจัดการเรียนการสอน ให้บริการด้านการศึกษา สารสนเทศ ประกันคุณภาพ และประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

          วัตถุประสงค์  (Objectives)

  • สนับสนุนการเรียนการสอนของวิทยาเขตกำแพงแสน
  • บริการด้านทะเบียน ด้านประมวลผล และข้อมูลสารสนเทศทางการศึกษา
  • สนับสนุนและดำเนินงานการประกันคุณภาพการศึกษาภายในและภายนอก

 

กองบริหารวิชาการและนิสิต

มหาวิทยาลัยได้ปรับเปลี่ยนสถานภาพ เป็นมหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐ และได้ปรับโครงสร้างการบริหารงาน  จากเดิมและมีการยุบรวมหน่วยงาน และเปลี่ยนชื่อจากเดิม "กองบริการการศึกษา (กำแพงแสน)" ให้เป็น "กองบริหารวิชาการและนิสิต" ในปัจจุบัน

หัวหน้างาน (ปัจจุบัน)

นางลาวัลย์ เกียรติกำจาย
หัวหน้างานบริการการศึกษา
นางพรรวินท์ จันทร์คลองใหม่
รักษาการหัวหน้างานทะเบียนและประมวลผล
นายพีระภัณท์ ตามประดิษฐ์
รักษาการแทนหัวหน้างานกิจ
นางสาวอโรชา ทองลาว
เลขาบูรณาการโครงการหมวดศึกษาทั่วไป