งานทะเบียนและประมวลผล

งานทะเบียนและประมวลผล ให้บริการด้านข้อมูลนิสิต การลงทะเบียนแต่ละภาคการศึกษา ดูแลปัญหารการลงทะเบียนต่างๆ

01

หลักสูตรที่เปิดสอน
มก.กพส

Read more

02

บุคคลากรงานทะเบียนและประมวลผล

นางวรรณา ทองยา

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปชำนาญการ
ภายใน 3259-63 ต่อ 130

หัวหน้ากลุ่มงานสนับสนุนภารกิจของผู้อำนวยการกองบริหารวิชาการและนิสิต 

นางสาวอโรชา ทองลาว

นักวิชาการศึกษาชำนาญการ
ภายใน 3264-65

เลขาบูรณาการโครงการหมวดวิชาศึกษาทั่วไป 

นางสาวสาริศา หนูเอี่ยม

นักวิชาการศึกษา
ภายใน 3259-63 ต่อ 104

ดูแลหลักสูตรและตรวจสอบจบของคณะ

นางสาวเพ็ญนภา ท้าวสิมมา

นักวิชาการศึกษา
ภายใน 3259-63 ต่อ 102

ดูแลหลักสูตรและตรวจสอบจบของคณะ

นางสรรค์วรา โมกขะสมิต

ผู้ปฏิบัติงานบริหารชำนาญงาน
ภายใน 3259-63 ต่อ 140

เจ้าหน้าทีร่รับส่งเอกสารและลงรับหนังสือ 

นางสาวพนัชกร แช่มช้อย

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
ภายใน 3259-63 ต่อ 131

นายนิรุทธ์ รวยรื่น

นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ
ภายใน 3259-63 ต่อ 500

ดูแลเรื่องระบบรับเข้าศึกษา  การลงทะเบียนเรียน ดูและฐานข้อมูลนิสิต

นางสาววิจิตรา เรณูแย้ม

นักวิชาการเงินและบัญชี
ภายใน 3259-63

เจ้าหน้าที่การเงิน

นายวรวรรษ อินทรวนิช

นักวิชาการศึกษา
ภายใน 3259-63

นายชาตรี ผลวิเศษชัยกุล

ลูกมือช่างทั่วไป ช.2

นางสาวศิริพร มงคลรัตนาศิริ

นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ

นายณรงค์ชัย มีสง่า

นักวิชาการพัสดุชำนาญการ