คณะเกษตร กำแพงแสน 
คณะเกษตรได้เริ่มจัดตั้งขึ้นในปี พ.ศ. 2486 ตาม พ.ร.บ. มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ปี 2486 เรียกว่า "คณะเกษตร"

    เปิดสอนหลักสูตรกสิกรรมและสัตวบาล โดยจัดหลักสูตร 5 ปี สำหรับปริญญาตรี และ 3 ปี สำหรับอนุปริญญา แบ่งเป็น 5 แผนก ดังนี้
1. แผนกเกษตรศาสตร์
2. แผนกสัตวบาล
3. แผนกเคมี
4. แผนกกีฏวิทยา และโรคพืช
5. แผนกเกษตรวิศวกรรม

    ในปี พ.ศ. 2495 คณะเกษตรศาสตร์ ได้แบ่งออกเป็น 6 แผนก คือ
1. แผนกเกษตรศาสตร์
2. แผนกสัตวบาล
3. แผนกฟิสิกส์และเคมี
4. แผนกกีฏวิทยาและโรคพืช
5. แผนกเกษตรวิศวกรรม
6. แผนกชีววิทยา

    ในปี พ.ศ. 2497 เป็นปีแรกที่มหาวิทยาลัยเริ่มเปิดสอนปริญญาโท หลักสูตรแรก คือ หลักสูตร ปริญญากสิกรรม และสัตวบาลมหาบัณฑิต สาขาวิชาเอก สัตวบาล คณะเกษตรศาสตร์ นอกจากนี้ได้เปลี่ยนชื่อจาก "คณะเกษตรศาสตร์" เป็น "คณะกสิกรรมและสัตวบาล" โดยเพิ่มแผนกเคหเศรษฐศาสตร์ ขึ้นอีก 1 แผนก และเปลี่ยนชื่อแผนกฟิสิกส์และเคมีเป็น แผนกเคมี ในปี พ.ศ. 2509 ได้ตราพระราชกฤษฎีกาจัดแบ่งคณะในมหาวิทยาลัย เมื่อ 1 มีนาคม 2509 และเปลี่ยนชื่อ "คณะกสิกรรมและสัตวบาล" เป็น "คณะเกษตร" พร้อมกับแบ่งส่วนราชการใหม่ 8 แผนกวิชา ดังนี้ 1. แผนกกีฏวิทยาและโรคพืช 2. แผนกวิชาเกษตรกลวิธาน (เดิมชื่อแผนกวิศวกรรมเกษตร) 3. แผนกวิชาคหกรรมศาสตร์ (เดิมชื่อแผนกวิชาเคหเศรษฐศาสตร์) 4. แผนกวิชาพืชศาสตร์ (เดิมชื่อแผนกวิชาเกษตรศาสตร์) 5. แผนกวิชาวิทยาศาสตร์การอาหาร (เป็นแผนกวิชาใหม่) 6. แผนกวิชาเกษตรนิเทศ (เป็นแผนกวิชาใหม่) 7. แผนกวิชาสัตวบาล 8. แผนกวิชาปฐพีวิทยา (เป็นแผนกวิชาใหม่)

    พ.ศ. 2511 ได้เปลี่ยนหลักสูตรปริญญาตรี เป็น 4 ปี ปี พ.ศ. 2512 มีประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง การแบ่งส่วนราชการในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และแบ่งภาควิชาในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โดยเปลี่ยนจาก "แผนกวิชา" เป็น "ภาควิชา" ทุกคณะ และเริ่มจัดตั้งส่วนราชการที่เรียกว่า "สำนักงานเลขานุการ" อยู่ในสังกัดคณะด้วย และในปีนี้ได้ตัด "แผนกวิชาเกษตรนิเทศ" ออกไปจากคณะเกษตร

    ปี พ.ศ. 2518 มีประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง การแบ่งส่วนราชการในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ลงวันที่ 2 ตุลาคม 2518 ได้เพิ่มภาควิชาใหม่ในคณะเกษตร 4 ภาควิชา คือ 1. ภาควิชากีฏวิทยา 2. ภาควิชาโรคพืช 3. ภาควิชาพืชไร่นา 4. ภาควิชาพืชสวน

แผนที่ คณะเกษตร กำแพงแสน


วิดีทัศน์ แนะนำคณะเกษตร กำแพงแสน

ติดต่อประสานงาน

กองบริหารการศึกษา สำนักงานวิทยาเขตกำแพงแสน เลขที่ 1 หมู่ 6 ต.กำแพงแสน อ.กำแพงแสน จ.นครปฐม 73140 โทร 034-341545-7 โทรสาร 034-351395 
Tel 061-4542505
Email : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

ติดต่อหน่วยงานภายใน

034-351151 : หน่วยงานรักษาความปลอดภัย

034-351882-3 : งานกิจการนิสิต งานพัฒนานิสิต

034-351575 : งานหอพักนิสิต

Follow Us

294326
Today
Yesterday
This Month
All days
67
440
3686
294326

Your IP: 54.158.251.104