คณะวิศวกรรมศาสตร์ กำแพงแสน

         คณะวิศวกรรมศาสตร์ กำแพงแสน ถือกำเนิดร่วมกับคณะวิศวกรรมศาสตร์ (บางเขน) จากโรงเรียนช่างชลประทาน กรมชลประทาน ซึ่งก่อตั้งขึ้นเมื่อปี พ.ศ. 2481 โดยหม่อมหลวงชูชาติ กำภู จนถึงปี พ.ศ. 2494 ได้สบทบเข้าเป็นเครือของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และจัดตั้งเป็นคณะวิศวกรรมชลประทาน ในปี พ.ศ. 2497 จนภายหลังได้รับการสถาปนาเป็นคณะวิศวกรรมศาสตร์ ในปี พ.ศ. 2509 ต่อมาในปี พ.ศ. 2522 ได้ย้ายภาควิชาวิศวกรรมเกษตร และภาควิชาวิศวกรรมชลประทานจากบางเขนมาดำเนินการจัดการเรียนการสอนที่วิทยาเขตกำแพงแสน ซึ่งถือเป็นจุดเริ่มต้นของคณะวิศวกรรมศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน จนกระทั่งเมื่อวันที่ 22 เมษายน พ.ศ. 2546 สภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ได้มีมติให้แยกการบริหารคณะวิศวกรรมศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน ออกจากคณะวิศวกรรมศาสตร์บางเขน และให้สถาปนาขึ้นเป็น "คณะวิศวกรรมศาสตร์ กำแพงแสน" อย่างเป็นทางการจึงถือได้ว่าคณะวิศวกรรมศาสตร์ กำแพงแสน เป็นหนึ่งในบรรดาคณะวิชาต่าง ๆ ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน โดยสมบูรณ์


      ปัจจุบันคณะวิศวกรรมศาสตร์ กำแพงแสน จัดโครงสร้างการบริหารส่วนงานโดยแบ่งหน่วยงานภายในคณะออกเป็น 10 หน่วยงาน ประกอบด้วยสำนักงานเลขานุการ ภาควิชาวิศวกรรมเกษตร ภาควิชาวิศวกรรมชลประทาน ภาควิชาวิศวกรรมการอาหาร ภาควิชาวิศวกรรมโยธา ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ ศูนย์ปฏิบัติการวิศวกรรมพลังงานและสิ่งแวดล้อม และ ศูนย์ทดสอบประตู หน้าต่าง และระบบผนังกระจกสำหรับงานอาคาร
ด้านการเรียนการสอน ได้เปิดสอนหลักสูตรระดับปริญญาตรี จำนวน 7 หลักสูตร ได้แก่ วศ.บ. (วิศวกรรมเกษตร) วศ.บ. (วิศวกรรมโยธา-ชลประทาน) วศ.บ. (วิศวกรรมการอาหาร) วศ.บ. (วิศวกรรมโยธา) วศ.บ. (วิศวกรรมเครื่องกล) วศ.บ. (วิศวกรรมคอมพิวเตอร์) และวศ.บ. (วิศวกรรมอุตสาหการ-โลจิสติกส์) หลักสูตรระดับปริญญาโท จำนวน 6 หลักสูตร ได้แก่ วศ.ม. (วิศวกรรมเกษตร) วศ.ม. (วิศวกรรมชลประทาน) วศ.ม. (วิศวกรรมการอาหาร) วศ.ม. (วิศวกรรมโยธา) วศ.ม. (วิศวกรรมเครื่องกลและพลังงาน) และ วศ.ม. (วิศวกรรมคอมพิวเตอร์) หลักสูตรระดับปริญญาเอก จำนวน 3 หลักสูตร ได้แก่ วศ.ด. (วิศวกรรมเกษตร) วศ.ด. (วิศวกรรมชลประทาน) และ วศ.ด. (วิศวกรรมการอาหาร) ซึ่งเปิดรับทั้งนิสิตไทยและนิสิตต่างชาติ


     ในด้านการวิจัยและบริการวิชาการ คณะวิศวกรรมศาสตร์ กำแพงแสน มีความเข้มแข็งด้านการสร้างสรรค์นวัตกรรมเครื่องจักรกลเกษตรและวิศวกรรมหลังการเก็บเกี่ยวกระบวนการและเครื่องจักรกลแปรรูปอาหาร เทคนิคแบบไม่ทำลายสำหรับผลิตผลเกษตรและอาหาร ระบบชลประทานและการบริหารจัดการน้ำ ตลอดจนเทคโนโลยีด้านคอมพิวเตอร์สารสนเทศและดิจิตอล หุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติ โครงสร้างและระบบโลจิสติกส์ ที่สนับสนุนการพัฒนาด้านการเกษตรตลอดทั้งระบบนอกจากนั้นยังมีศูนย์ปฏิบัติการวิศวกรรมพลังงานและสิ่งแวดล้อม ที่สนับสนุนการวิจัยและบริการวิชาการด้านพลังงานทดแทนและสิ่งแวดล้อม โดยมุ่งเน้นการนำวัสดุเหลือใช้ทั้งจากภาคการเกษตร อุตสาหกรรมเกษตร และภาคครัวเรือน มาผลิตเป็นพลังงานทดแทน หรือผ่านกระบวนการรีไซเคิลเพื่อนำกลับมาใช้ใหม่ ที่สำคัญอาทิ โครงการผลิตกระแสไฟฟ้าจากขยะตามแนวพระราชดำริ และคณะฯ ยังทำหน้าที่ให้บริการวิชาการแก่สังคมภายนอก อาทิ การให้บริการทดสอบวัสดุก่อสร้าง วัสดุทางวิศวกรรมต่าง ๆ ล่าสุดคณะฯ ได้จัดตั้ง ศูนย์ทดสอบประตู หน้าต่าง และระบบผนังกระจกสำหรับงานอาคาร เพื่อให้บริการแก่องค์กรทั้งภาครัฐและเอกชนในการทดสอบมาตรฐานของวงกบและกรอบบานโลหะสำหรับประตูและหน้าต่างของอาคารตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (มอก.) อีกด้วย


      คณะวิศวกรรมศาสตร์ กำแพงแสน มีความมุ่งมั่นในพันธกิจที่จะผลิตวิศวกร ค้นคว้าวิจัยและสั่งสมองค์ความรู้ ตลอดจนถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่สังคมต่อไป


ชื่อภาษาไทย : คณะวิศวกรรมศาสตร์ กำแพงแสน

ชื่อภาษาอังกฤษ : Faculty of Engineering at Kamphaeng Saen

สถานที่ตั้ง : เลขที่ 1 หมู่ 6 ต.กำแพงแสน อ.กำแพงแสน จ.นครปฐม 73140

สีประจำคณะวิศวกรรมศาสตร์ กำแพงแสน : สีเลือดหมู
ต้นไม้ประจำคณะวิศวกรรมศาสตร์ กำแพงแสน : ต้นตาล
เพลงประจำคณะวิศวกรรมศาสตร์ กำแพงแสน : วิศวดงตาล

โทรศัพท์ : 0-3435-1897
                09-2378-5995 สำนักงานเลขานุการ (ชั้น 3 อาคาร 9)
                09-2378-5656 งานบริการการศึกษา (ชั้น 1 อาคาร 9)

โทรสาร : 0-3435-1404
Website : www.eng.kps.ku.ac.th
Fanpage Facebook : www.facebook.com/eng.kps.ku.ac.th

 

ติดต่อประสานงาน

กองบริหารการศึกษา สำนักงานวิทยาเขตกำแพงแสน เลขที่ 1 หมู่ 6 ต.กำแพงแสน อ.กำแพงแสน จ.นครปฐม 73140 โทร 034-341545-7 โทรสาร 034-351395 
Tel 061-4542505
Email : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

ติดต่อหน่วยงานภายใน

034-351151 : หน่วยงานรักษาความปลอดภัย

034-351882-3 : งานกิจการนิสิต งานพัฒนานิสิต

034-351575 : งานหอพักนิสิต

Follow Us

294335
Today
Yesterday
This Month
All days
76
440
3695
294335

Your IP: 54.158.251.104