คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ กำเนิดจากดำริของ ศาสตราจารย์ ดร. สุจินต์ จินายน ซึ่งดำรงตำแหน่งรองอธิการบดีประจำวิทยาเขตกำแพงแสน (ตั้งแต่ 1 สิงหาคม 2529 ถึง 7 มิถุนายน 2533) ในการที่จะพัฒนามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน เพื่อแก้ไขปัญหาการจัดการ เรียนการสอนในรายวิชาพื้นฐาน ซึ่งต้องอาศัยอาจารย์จากคณะวิทยาศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์ คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ และคณะอื่น ๆ ณ วิทยาเขตบางเขนเดินทางมาสอน ทำให้การจัดตารางเรียนจำเป็นต้องจัดสำหรับให้คณาจารย์จากวิทยาเขตบางเขนใน ช่วงเวลา 09.00-16.00 น. และต้องจัดสอน 3 ชั่วโมงติดต่อกัน สาเหตุดังกล่าวทำให้รายวิชาต่าง ๆ ที่อาจารย์ผู้สอนพักอาศัยประจำ ณ วิทยาเขตกำแพงแสน จำเป็นต้องสอนในช่วงเช้าหรือเย็น นอกจากนี้ยังมีปัญหาการลงทะเบียนเรียน 2 วิทยาเขตที่ผู้บริหารต้องพิจารณาอนุมัติให้นิสิตลงทะเบียนเรียน 2 วิทยาเขตเป็นจำนวนมากประกอบกับในช่วงเวลาดังกล่าว เป็นช่วงเวลาในการเสนอแผนโครงการใหม่เพื่อขอบรรจุในแผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษา ฉบับที่ 7 (พ.ศ. 2535 - 2539)

ดังนั้น ศาสตราจารย์ ดร. สุจินต์ จินายน จึงสั่งการให้กองแผนงาน สำนักงานอธิการบดี จัดทำโครงการจัดตั้งหน่วยงานใหม่ระดับคณะ เพื่อรองรับงานให้บริการการสอนรายวิชาพื้นฐาน ณ วิทยาเขตกำแพงแสน ในระยะแรก ได้พิจารณาชื่อโครงการใหม่โดยใช้ชื่อต่าง ๆ ได้แก่ คณะสารัตถศาสตร์ วิทยาลัยอุดมศึกษาและคณะศิลปศาสตร์ เป็นต้น

ต่อมาเมื่อวิทยาเขตฯ จัดทำแผนพัฒนาการศึกษาฯ เพื่อเสนอขออนุมัติบรรจุในแผนพัฒนาการศึกษา ฉบับที่ 7 (พ.ศ. 2535-2539) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน จึงสรุปขออนุมัติโครงการใหม่ระดับคณะ จำนวน 2 โครงการ ได้แก่ 1) โครงการจัดตั้งคณะศิลปศาสตร์ และ 2) โครงการจัดตั้งคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ได้อนุมัติให้เสนอโครงการใหม่ดังกล่าวตามแผนพัฒนาการศึกษาระดับ อุดมศึกษา ฉบับที่ 7 (พ.ศ. 2535-2539 ) จำนวน 2 คณะเพื่อนำเสนอทบวงมหาวิทยาลัยซึ่งได้รับการพิจารณาอนุมัติโครงการใหม่ตามแผนการศึกษาฯ โดยรวมโครงการจัดตั้งคณะศิลปศาสตร์ และคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เป็น คณะศิลปศาสตร์เพียงคณะเดียว

เมื่อเริ่มดำเนินการตามแผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษา ฉบับที่ 7 มหาวิทยาลัยจึงมีคำสั่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ที่ 2218/2533 ลงวันที่ 2 พฤศจิกายน 2533 เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการจัดตั้งคณะศิลปศาสตร์ เพื่อดำเนินการจัดทำโครงการจัดตั้งคณะศิลปศาสตร์ และคำสั่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ที่ 2608/2533 ลงวันที่ 27 พฤศจิกายน 2533 เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการจัดตั้งคณะศิลปศาสตร์เพิ่มเติมโดยมี ศาสตราจารย์ดร. ธีระ สูตะบุตร รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและวิชาการ เป็นประธานกรรมการดำเนินการจัดตั้งคณะศิลปศาสตร์

เมื่อคณะกรรมการฯ จัดทำโครงการจัดตั้งคณะศิลปศาสตร์เสร็จเรียบร้อยและนำเสนอมหาวิทยาลัยพิจารณาต่อที่ประชุมคณบดี ครั้งที่ 20/2533 เมื่อวันที่ 17 ธันวาคม 2533 ที่ประชุมมีมติให้ใช้ชื่อ "คณะศิลปศาสตร์วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ( Faculty of Art Science and Technology)" และตัดฝ่ายกิจการนิสิตออกจากการแบ่งส่วนราชการ คณะกรรมการดำเนินการจัดตั้งคณะฯ แก้ไขและนำเสนอต่อสภามหาวิทยาลัย

การประชุมสภามหาวิทยาลัยคราวประชุม ครั้งที่ 1/2534 เมื่อวันที่ 28 มกราคม 2534 ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติให้แก้ไขชื่อเป็น "โครงการจัดตั้งคณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ (Faculty of Liberal Art and Science)" และอนุมัติให้นำเสนอทบวงมหาวิทยาลัยต่อไป

ต่อมา เมื่อวันที่ 6 พฤศจิกายน 2534 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ได้ประกาศจัดตั้งสำนักงานโครงการจัดตั้งคณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์เป็นหน่วยงานภายในสำนักงานอธิการบดี และมีคำสั่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ที่ 2366/2534 แต่งตั้งผู้บริหารสำนักงานโครงการจัดตั้งคณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ โดยแต่งตั้ง รองศาสตราจารย์กรึก นฤทุม เป็นผู้อำนวยการโครงการจัดตั้ง คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ เมื่อวันที่ 10 กันยายน 2535

การประชุมคณะกรรมการทบวงมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 7/2535 เมื่อวันที่ 6 สิงหาคม 2535 ที่ประชุมพิจารณาเห็นชอบในหลักการให้จัดตั้งคณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ โดยมีการแบ่งส่วนราชการเป็นสำนักเลขานุการ ไม่มีการแบ่งส่วนราชการเป็นฝ่าย เนื่องจาก พ.ร.บ. มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ พ.ศ.2511 ยังไม่เอื้อให้สามารถทำได้

เมื่อวันที่ 17 พฤศจิกายน 2535 ทบวงมหาวิทยาลัยแจ้งว่าคณะอนุกรรมการบัญญัติศัพท์อุดมศึกษาคราวประชุม ครั้งที่ 8/2535 เมื่อวันที่ 16 ตุลาคม 2535 มีมติให้ใช้ชื่อคณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ตามที่มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์เสนอ

วันที่ 27 พฤษภาคม 2536 สำนักงานเลขาธิการคณะรัฐมนตรีแจ้งว่า คณะรัฐมนตรีได้ประชุมปรึกษาหารือเมื่อวันที่ 25 พฤษภาคม 2536 ลงมติเห็นชอบ การจัดตั้งคณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ตามที่ทบวงมหาวิทยาลัยเสนอ

คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์จึงจัดเป็นหน่วยงานระดับคณะ ในลำดับที่ 12 ตามประกาศทบวงมหาวิทยาลัย เรื่องการแบ่งส่วนราชการในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2536 ลงวันที่ 10 ตุลาคม 2536 และประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่มที่ 110 ตอนที่ 121 เมื่อ วันที่ 31 สิงหาคม 2536

วันที่ 7 ตุลาคม 2536 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์มีคำสั่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ที่ 2168/2536 แต่งตั้ง รองศาสตราจารย์ กรึก นฤทุม เป็นผู้รักษาการในตำแหน่งคณบดีคณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ และสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ มีคำสั่งที่ 8/2537 ลงวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2537 แต่งตั้ง รองศาสตราจารย์ กรึก นฤทุม ให้ดำรงตำแหน่งคณบดี คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ ตั้งแต่วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2537 โดยมีวาระการดำรงตำแหน่ง 4 ปี

จึงถือได้ว่า วันที่ 31 สิงหาคม 2536 เป็นวันสถาปนาคณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ โดยมีรองศาสตราจารย์ กรึก นฤทุมเป็นคณบดีท่านแรก และมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ได้กำหนดให้คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาตร์มีสีประจำคณะเป็นสี "เทาเงิน"

คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน
ที่อยู่:
เลขที่ 1 หมู่ 6 ต.กำแพงแสน อ.กำแพงแสน จ.นครปฐม 73140
โทรศัพท์: 034-300481
โทรสาร: 034-351402
อีเมล: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

ติดต่อประสานงาน

กองบริหารการศึกษา สำนักงานวิทยาเขตกำแพงแสน เลขที่ 1 หมู่ 6 ต.กำแพงแสน อ.กำแพงแสน จ.นครปฐม 73140 โทร 034-341545-7 โทรสาร 034-351395 
Tel 061-4542505
Email : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

ติดต่อหน่วยงานภายใน

034-351151 : หน่วยงานรักษาความปลอดภัย

034-351882-3 : งานกิจการนิสิต งานพัฒนานิสิต

034-351575 : งานหอพักนิสิต

Follow Us

294327
Today
Yesterday
This Month
All days
68
440
3687
294327

Your IP: 54.158.251.104