คณะสิ่งแวดล้อมจัดตั้งขึ้นตามประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เรื่อง จัดตั้งคณะสิ่งแวดล้อม (Faculty of Environment) เป็นคณะลำดับที่ 16 ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  เมื่อวันที่ 30กรกฎาคม 2555 โดยมีเนื้อหาสำคัญดังต่อไปนี้

อนุสนธิประกาศสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ประกาศ ณ วันที่ 29 ธันวาคม พ.ศ. 2542
ได้จัดตั้งวิทยาลัยสิ่งแวดล้อม เป็นวิทยาลัยในสังกัดมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2543 เป็นต้นไป นั้น เนื่องจากสถานการณ์ปัจจุบัน
ปัญหาสิ่งแวดล้อม ปัญหามลพิษ การใช้ทรัพยากรอย่างฟุ่มเฟือย และการจัดการสิ่งแวดล้อม
ที่ยังไม่ถูกต้องตามหลักวิชาการ เป็นปัญหาอุปสรรคในการพัฒนาประเทศ
จึงมีความจำเป็นอย่างเร่งด่วนที่ต้องแก้ไขปัญหาดังกล่าว โดยการผลิตบุคลากรด้านสิ่งแวดล้อม
ที่มีความรู้ความสามารถในลักษณะที่เป็นสหวิทยาการที่ต้องมีพื้นฐานความรู้
ทางวิทยาศาสตร์เป็นสำคัญและมีความตระหนักต่อความรับผิดชอบ
ในการแก้ไขปัญหาการอนุรักษ์และพัฒนาสิ่งแวดล้อมซึ่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์มี
หน่วยงานหลักที่มีศักยภาพและความพร้อมในการผลิต บุคลากรด้านสิ่งแวดล้อม

คือภาควิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม คณะวิทยาศาสตร์ และวิทยาลัยสิ่งแวดล้อม 
โดยที่ผ่านมาทั้งสองหน่วยงานมีการดำเนินงานที่เข้มแข็งทั้งด้านวิชาการ และมีบุคลากร
ที่มีความรู้ความสามารถด้านสิ่งแวดล้อมที่พร้อมในการผลิตบุคลากรด้านสิ่งแวดล้อม
เพื่อให้มีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหาเพื่อการพัฒนาประเทศ
ดังนั้น มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์จึงมีนโยบายในการรวมภาควิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม
คณะวิทยาศาสตร์ และวิทยาลัยสิ่งแวดล้อมเข้าด้วยกัน
และจัดตั้งเป็น คณะสิ่งแวดล้อม เพื่อเป็นหน่วยงานที่รับผิดชอบด้าน
วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อมเพียงหน่วยงานเดียว โดยให้มีหน้าที่ผลิตบัณฑิตระดับ
ปริญญาตรี และบัณฑิตศึกษา ในสาขาที่เกี่ยวข้องด้านสิ่งแวดล้อมให้มีความรอบรู้ในเชิงวิชาการ
มีความคิดสร้างสรรค์ คิดเป็น ทำเป็น มีคุณธรรม จริยธรรม และมีทักษะวิชาชีพตาม
ความต้องการของประเทศ ผลิตผลงานวิจัย และสั่งสมองค์ความรู้ด้านสิ่งแวดล้อม
เพื่อตอบสนองต่อความต้องการของประเทศ และเป็นที่ยอมรับในระดับสากล
ให้บริการวิชาการให้กับภาคอุตสาหกรรมและชุมชน เพื่อนำไปประยุกต์ใช้
ในการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม และอนุรักษ์สืบสานศิลปวัฒนธรรม และจารีตประเพณีที่ดีงาม

ฉะนั้น อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 16 (4) แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัย
เกษตรศาสตร์ พ.ศ. 2541 ประกอบกับมาตรา 4 วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติ
การบริหารส่วนงานภายในของสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. 2550 และมติสภามหาวิทยาลัย
เกษตรศาสตร์ ในการประชุมครั้งที่ 7/2555 เมื่อวันที่ 23 กรกฎาคม พ.ศ. 2555
จึงให้จัดตั้ง คณะสิ่งแวดล้อม เป็นหน่วยงานระดับคณะ ในสังกัดมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
โดยการรวมภาควิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม คณะวิทยาศาสตร์ และวิทยาลัยสิ่งแวดล้อม
เข้าด้วยกัน และให้แบ่งส่วนหน่วยงานในระดับภาควิชา ดังนี้

• สำนักงานเลขานุการ
• ภาควิชาเทคโนโลยีและการจัดการสิ่งแวดล้อม
• ภาควิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม
• ศูนย์วิจัยและบริการวิชาการสิ่งแวดล้อม

คณะสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

เลขที่ 50 ถนนงามวงศ์วาน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900
ภาควิชาเทคโนโลยีและการจัดการสิ่งแวดล้อม
โทร.02-579-3877 
ภาควิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม
โทร.02-579-3878

50 Ngamwongwan road, Ladyao, Chatuchuk Bangkok 10900
Department of Environmental Technology and Management
Tel. +662-579-3877
Department of Environmental Science
Tel. +662-579-3878
โทร. 02-579-2946

ติดต่อประสานงาน

กองบริหารการศึกษา สำนักงานวิทยาเขตกำแพงแสน เลขที่ 1 หมู่ 6 ต.กำแพงแสน อ.กำแพงแสน จ.นครปฐม 73140 โทร 034-341545-7 โทรสาร 034-351395 
Tel 061-4542505
Email : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

ติดต่อหน่วยงานภายใน

034-351151 : หน่วยงานรักษาความปลอดภัย

034-351882-3 : งานกิจการนิสิต งานพัฒนานิสิต

034-351575 : งานหอพักนิสิต

Follow Us

294345
Today
Yesterday
This Month
All days
86
440
3705
294345

Your IP: 54.158.251.104