จำนวนหลักสูตรทั้งหมด 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน

ข้อมูล ณ วันที่ 17 กันยายน 2563   งานบริหารหลักสูตรและยุทธศาสตร์การศึกษา
กองบริหารการศึกษา

รายงานหลักสูตรของวิทยาเขตกำแพงแสน

รายงานหลักสูตรของวิทยาเขตกำแพงแสน ประจำปีการศึกษา 2563

คณะเกษตร กำแพงแสน

ระดับปริญญาตรี

 • หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสัตวศาสตร์
 • หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเครื่องจักรกลและเมคคาทรอนิกส์เกษตร
 • หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเกษตรศาสตร์
  (6 แขนงวิชา คือ แขนงวิชาโรคพืช แขนงวิชาปฐพีวิทยา แขนงวิชากีฎวิทยา แขนงวิชาพืชสวน แขนงวิชาพืชไร่นา แขนงวิชาส่งเสริมและนิเทศศาสตร์เกษตร)
 • หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพทางการเกษตร

ระดับปริญญาโท

 • หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาความปลอดภัยของอาหารในผลิตผลจากสัตว์
 • หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการปรับปรุงพันธุ์พืช
 • หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิจัยและพัฒนาการเกษตร
 • หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิจัยและพัฒนาการเกษตร (นานาชาติ)
 • หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาโภชนศาสตร์และเทคโนโลยีอาหารสัตว์
 • หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการจัดการทางดิน
 • หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการพืชสวน
 • หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการปศุสัตว์
 • หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาพืชไร่
 • หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาโรคพืช
 • หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชากีฏวิทยา
 • หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการเกษตรและชุมชน

ระดับปริญญาเอก

 • หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการปรับปรุงพันธุ์พืช
 • หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิจัยและพัฒนาการเกษตร
 • หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาโภชนศาสตร์และเทคโนโลยีอาหารสัตว์
 • หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์เกษตร (หลักสูตรนานาชาติ)
 • หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาพืชไร่
 • หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชากีฏวิทยา
 • หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาโรคพืช
 • หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาพืชสวน
คณะวิศวกรรมศาสตร์ กำแพงแสน

ระดับปริญญาตรี

 • หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์
 • หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ-โลจิสติกส์
 • หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมอาหาร
 • หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา
 • หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา-ชลประทาน
 • หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเกษตร
 • หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล

ระดับปริญญาโท

 • หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกลและพลังงาน
 • หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมชลประทาน
 • หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมการอาหาร
 • หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเกษตร
 • หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา

ระดับปริญญาเอก

 • หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมการอาหาร
 • หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมชลประทาน
 • หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเกษตร
คณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์

ระดับปริญญาตรี

 • หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเกษตรและสิ่งแวดล้อมศึกษา
 • หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการเรียนรู้ (4 ปี)

ระดับปริญญาโท

 • หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และชุมชน
 • หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาพลศึกษา
 • หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชานวัตกรรมการศึกษา

ระดับปริญญาเอก

 • หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ศึกษา
 • หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และชุมชน
คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์

ระดับปริญญาตรี

 • หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ
 • หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
 • หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการโรงแรมและภัตตาคาร
 • หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการธุรกิจการบิน
 • หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์ประยุกต์
 • หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานวัตกรรมการท่องเที่ยว
 • หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการโรงแรมและท่องเที่ยว
 • หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการตลาด
 • หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ
 • หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการบัญชีบริหาร
 • หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ชีวภาพ
 • หลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการเมืองและการปกครอง
 • หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษเพื่ออุตสาหกรรมบริการ
 • หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาจุลชีววิทยา
 • หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเคมี
 • หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์
 • หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาฟิสิกส์
 • หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาจีนธุรกิจ

ระดับปริญญาโท

 • หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม
 • หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชานิติวิทยาศาสตร์
 • หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการพืช
 • หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ชีวผลิตภัณฑ์
 • หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเคมี
 • หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาจุลชีววิทยา

ระดับปริญญาเอก

หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ชีวผลิตภัณฑ์

คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา

ระดับปริญญาตรี

 • หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬาและการออกกำลังกาย

ระดับปริญญาโท

 • หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬาและการออกกำลังกาย
 • หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการการกีฬา (หลักสูตรนานาชาติ)
 • หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาแอทเลติกเทรนนิงและวิทยาศาสตร์การเคลื่อนไหว

ระดับปริญญาเอก

 • หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬาและการออกกำลังกาย
 • หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการการกีฬา (หลักสูตรนานาชาติ)

หลักสูตรอื่น ๆ ที่มีการจัดการเรียนการสอนที่วิทยาเขตกำแพงแสน

คณะประมง

ระดับปริญญาตรี

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาประมง (สาขาเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ)

คณะสัตวแพทยศาสตร์

ระดับปริญญาตรี

หลักสูตรสัตวแพทยศาสตรบัณฑิต

คณะสิ่งแวดล้อม

ระดับปริญญาตรี
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม

ติดต่อประสานงาน

กองบริหารการศึกษา สำนักงานวิทยาเขตกำแพงแสน เลขที่ 1 หมู่ 6 ต.กำแพงแสน อ.กำแพงแสน จ.นครปฐม 73140 โทร 034-341545-7 โทรสาร 034-351395 
Tel 061-4542505
Email : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

ติดต่อหน่วยงานภายใน

034-351151 : หน่วยงานรักษาความปลอดภัย

034-351882-3 : งานกิจการนิสิต งานพัฒนานิสิต

034-351575 : งานหอพักนิสิต

Follow Us

294302
Today
Yesterday
This Month
All days
43
440
3662
294302

Your IP: 54.158.251.104