ประวัติกองบริหารวิชาการและนิสิต

ก่อนจะเป็นกองบริหารวิชาการและนิสิต

นายอนิรุทธิ์ สุขจิตต์
ระยะเวลาการดำรงตำแหน่ง
1 ต.ค.2538 – 2 ก.พ. 2546
นางจันทร์นวล ลี้ประเสริฐ
ระยะเวลาการดำรงตำแหน่ง
3 ก.พ. 2546 – 13 มี.ค. 2546
นายวิโรจน์ ทองสุพรรณ
ระยะเวลาการดำรงตำแหน่ง
14 มี.ค. 2546 – 11 ก.ย. 2556
นายสมเกียรติ ไทยปรีชา
ระยะเวลาการดำรงตำแหน่ง
12 ก.ย. 2556 – ปัจจุบัน

กองบริการการศึกษา (กำแพงแสน) เป็นหน่วยงานสังกัดสำนักงานอธิการบดี ที่จัดตั้งขึ้นตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 6 ตุลาคม พ.ศ. 2532 ตามประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่มที่ 107 ตอนที่ 26  ลงวันที่ 15 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2533 และต่อมาเป็นหน่วยงานในสังกัดสำนักงานวิทยาเขตกำแพงแสน  ที่จัดตั้งขึ้นตามประกาศสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ตั้งแต่วันที่ 12 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2545 โดยเป็นหน่วยงานที่ดำเนินการให้บริการด้านการศึกษา และด้านประกันคุณภาพการศึกษา ทั้งภายในและภายนอก ประสานงานกับคณะและนิสิต ด้านจัดการการเรียนการสอน  ลงทะเบียนและประมวลผลการศึกษาของนิสิต จัดทำเอกสารทางการศึกษา โดยยึดระเบียบข้อบังคับที่ว่าด้วยการศึกษาขั้นปริญญาตรี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เพื่อให้บรรลุเป้าหมาย ผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพ คุณธรรม จริยธรรม และมีความสุข เพื่อเป็นกำลังสำคัญของประเทศสืบไป 

          ปรัชญา (Philosophy)

          เป็นหน่วยงานที่ให้บริการการศึกษา  สารสนเทศ  และการประกันคุณภาพ เพื่อรองรับนโยบายการศึกษาของมหาวิทยาลัย

          วิสัยทัศน์ (Vision)

          เป็นหน่วยงานที่สนับสนุนและให้บริการด้านการศึกษา มุ่งเน้นพัฒนาคุณภาพสู่ความเป็นเลิศ

          พันธกิจ (Mission)

          สนับสนุนการจัดการเรียนการสอน ให้บริการด้านการศึกษา สารสนเทศ ประกันคุณภาพ และประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

          วัตถุประสงค์  (Objectives)

  • สนับสนุนการเรียนการสอนของวิทยาเขตกำแพงแสน
  • บริการด้านทะเบียน ด้านประมวลผล และข้อมูลสารสนเทศทางการศึกษา
  • สนับสนุนและดำเนินงานการประกันคุณภาพการศึกษาภายในและภายนอก

 

กองบริหารวิชาการและนิสิต

มหาวิทยาลัยได้ปรับเปลี่ยนสถานภาพ เป็นมหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐ และได้ปรับโครงสร้างการบริหารงาน  จากเดิมและมีการยุบรวมหน่วยงาน และเปลี่ยนชื่อจากเดิม "กองบริการการศึกษา (กำแพงแสน)" ให้เป็น "กองบริหารวิชาการและนิสิต" ในปัจจุบัน

หัวหน้างาน (ปัจจุบัน)

นางพรรวินท์ จันทร์คลองใหม่
รักษาการหัวหน้างานทะเบียนและประมวลผล
นายพีระภัณท์ ตามประดิษฐ์
รักษาการแทนหัวหน้างานกิจ
นางสาวอโรชา ทองลาว
รักษาการหัวหน้างานบริการการศึกษา และ เลขาบูรณาการโครงการหมวดศึกษาทั่วไป
251267
Today
Yesterday
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All days
164
844
3814
240598
17197
18509
251267

Your IP: 18.208.159.25
2019-10-24 06:55