Friday, 27 April 2018 11:01

ร่างข้อบังคับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เพื่อสรรหา คณบดีและผู้อำนวยการ

Written by esdpsd
Rate this item
(0 votes)

 ขอเชิญร่วมรับฟังและให้ข้อคิดเห็นเกี่ยวกับร่างข้อบังคับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ที่เกี่ยวข้องกับการสรรหาผู้บริหารส่วนงาน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ในวันศุกร์ที่ 27 เมษายน พ.ศ. 2561 เวลา 09.30 น. ณ ห้องประชุมสุธรรม อารีกุล ชั้น 1 อาคารสารนิเทศ 50 ปี โดยจะมีการถ่ายทอดสดทางไกล (Teleconference) จากห้องประชุมสุธรรม อารีกุลชั้น 1 อาคารสารนิเทศ 50 ปี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน ไปยัง วิทยาเขตกำแพงแสน (ห้องประชุมวิชาการ 1 อาคารศูนย์มหาวิทยาลัย) นำโดย ผู้อำนวยการสำนักงานวิทยาเขตกำแพงแสน และทีมงานผู้บริหารหัวหน้าส่วนงาน ผู้อำนวยการกองบริหารวิชาการและนิสิต นายสมเกียรติ ไทยปรีชา 

 

ที่มา http://www.ku.ac.th/web2012/index.php?c=adms&m=selbannerh_th&time=20180411100835&page=%A2%E8%D2%C7%CA%D2%C3%E1%C5%D0%A1%D4%A8%A1%C3%C3%C1&ip=10&load=tab5&lang=thai&id=943&id1=0

Read 2544 times

คุกกี้ และนโยบายความเป็นส่วนตัว เว็บไซต์นี้ใช้ระบบ คุกกี้ เพื่อปิดข้อความนี้ และยอมรับการใช้ระบบ คุกกี้ บนเว็บไซต์นี้