Wednesday, 06 June 2018 16:03

กำหนดการสอบสัมภาษณ์ TCAS 3/1 และ 3/2

Written by
Rate this item
(0 votes)

 

กําหนดการและสถานที่สอบสัมภาษณ์ TCAS รอบที่ 3 ประจำปีการศึกษา 2561

 

เอกสารที่ต้องเตรียมมาในวันสอบสัมภาษณ์


1. ใบสมัครพิมพ์จากระบบรับสมัคร ทปอ. 1 ฉบับ
2. สําเนาใบแสดงผลคะแนน GAT/PAT วิชาสามัญ 9 วิชา และ O-NET หรือตามที่สาขากําหนด
พร้อมลงลายมือชื่อรับรองสําเนาถูกต้อง
3. สําเนาใบระเบียบแสดงผลการเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4 – 6 (ปพ.1) รวม 6 ภาคการศึกษา
โดยมีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม GPAX ตามที่นักเรียนระบุไวในใบสมัคร พร้อมลงลายมือชื่อรับรองสําเนาถูกตอง
4. สําเนาบัตรประจําตัวประชาขน พร้อมลงลายมือชื่อรับรองสําเนาถูกต้อง

 

กรณีมีข้อสงสัยหรือติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม สามารถติดต่อได้ที่
งานบริการการศึกษา กองบริหารวิชาการและนิสิต อาคารศูนย์เรียนรวม 3 ชั้น 1
วัน เวลาทําการ : วันจันทร์-วันศุกร์ เวลา 08.30-16.30 น. (เว้นวันหยุดทําการและวันหยุดนักขัตฤกษ์)
โทร. 034-341545-7 ต่อ 121,124 โทรสาร. 034-351395

website esdpsd.psd.kps.ku.ac.th

 

Read 2645 times Last modified on Wednesday, 06 June 2018 22:12

คุกกี้ และนโยบายความเป็นส่วนตัว เว็บไซต์นี้ใช้ระบบ คุกกี้ เพื่อปิดข้อความนี้ และยอมรับการใช้ระบบ คุกกี้ บนเว็บไซต์นี้