ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวประชาสัมพันธ์ (8)

กองบริหารการศึกษา ให้บริการจัดทำสื่อการเรียนการสอน ในรูปแบบ คลิป VDO โดยมีห้องให้บริการจำนวน 2 ห้อง และสามารถประสานงานกับงานประชาสัมพันธ์ สำนักส่งเสริมและฝึกอบรม และสำนักหอสมุด ในการช่วยเหลืออาจารย์ในช่วง COVID-19 ให้บริการจัดทำ Cilp VDO ตัดต่อ และ สามารถถ่ายทอดสดได้ 

สำหรับอาจารย์ที่สนใจ สามารถติดต่อสอบถามได้ที่ 

กองบริหารการศึกษา สำนักงานวิทยาเขตกำแพงแสน

นายพัลลภ สุวรรณฤกษ์ (นิว) นักวิชาการโสตทัศนศึกษาชำนาญการ 
เบอร์โทรศัพท์. 062-9491593.

 

นิสิตที่ยังไม่ได้รับบัตรในวันที่ 1-2 กรกฏาคม 2562 และนิสิตที่กรอกข้อมูลหลังวันที่ 14 กรกฏาคม 2562 ขอให้มารับบัตรในวันที่ 6 สิงหาคม 2562 ที่ ธนาคารไทยพานิชย์ สาขา ม.เกษตร กำแพงแสน (ตรงห้องคอนเวนชั่นอาคารศูนย์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน 

 

สำหรับนิสิตที่มีรายชื่อดังต่อไปนี้ จะยังไม่ได้รับบัตร และจะประกาศให้ทราบต่อไป

https://drive.google.com/file/d/1mYfPy8Wey0AtkOUIeAnlQNhUlzvLCXzq/view?usp=sharing

 

 

ประกาศ รายชื่อผู็มีสิทธิสอบสัมภาษณ์ TCAS รอบ 5 

คู่มือนิสิตใหม่ KU78 

ยินดีตอนรับ นนทรีช่อใหม่ ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน รุ่น KU78 

คู่มือนิสิตมีข้อมูลต่างๆ ให้นิสิตหาข้อมูลได้ รวมถึงข้อมูลการลงทะเบียน ข้อมูลการเข้าหอพักนิสิต เว็บไซต์ที่นิสิต ต้องทราบ อีกมากมาย 
อ่านได้ จาก Link ข้างล่างนี้ 

 

 

 

กําหนดการและสถานที่สอบสัมภาษณ์ TCAS รอบที่ 3 ประจำปีการศึกษา 2561

 

เอกสารที่ต้องเตรียมมาในวันสอบสัมภาษณ์


1. ใบสมัครพิมพ์จากระบบรับสมัคร ทปอ. 1 ฉบับ
2. สําเนาใบแสดงผลคะแนน GAT/PAT วิชาสามัญ 9 วิชา และ O-NET หรือตามที่สาขากําหนด
พร้อมลงลายมือชื่อรับรองสําเนาถูกต้อง
3. สําเนาใบระเบียบแสดงผลการเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4 – 6 (ปพ.1) รวม 6 ภาคการศึกษา
โดยมีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม GPAX ตามที่นักเรียนระบุไวในใบสมัคร พร้อมลงลายมือชื่อรับรองสําเนาถูกตอง
4. สําเนาบัตรประจําตัวประชาขน พร้อมลงลายมือชื่อรับรองสําเนาถูกต้อง

 

กรณีมีข้อสงสัยหรือติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม สามารถติดต่อได้ที่
งานบริการการศึกษา กองบริหารวิชาการและนิสิต อาคารศูนย์เรียนรวม 3 ชั้น 1
วัน เวลาทําการ : วันจันทร์-วันศุกร์ เวลา 08.30-16.30 น. (เว้นวันหยุดทําการและวันหยุดนักขัตฤกษ์)
โทร. 034-341545-7 ต่อ 121,124 โทรสาร. 034-351395

website esdpsd.psd.kps.ku.ac.th

 

 ขอเชิญร่วมรับฟังและให้ข้อคิดเห็นเกี่ยวกับร่างข้อบังคับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ที่เกี่ยวข้องกับการสรรหาผู้บริหารส่วนงาน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ในวันศุกร์ที่ 27 เมษายน พ.ศ. 2561 เวลา 09.30 น. ณ ห้องประชุมสุธรรม อารีกุล ชั้น 1 อาคารสารนิเทศ 50 ปี โดยจะมีการถ่ายทอดสดทางไกล (Teleconference) จากห้องประชุมสุธรรม อารีกุลชั้น 1 อาคารสารนิเทศ 50 ปี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน ไปยัง วิทยาเขตกำแพงแสน (ห้องประชุมวิชาการ 1 อาคารศูนย์มหาวิทยาลัย) นำโดย ผู้อำนวยการสำนักงานวิทยาเขตกำแพงแสน และทีมงานผู้บริหารหัวหน้าส่วนงาน ผู้อำนวยการกองบริหารวิชาการและนิสิต นายสมเกียรติ ไทยปรีชา 

 

ที่มา http://www.ku.ac.th/web2012/index.php?c=adms&m=selbannerh_th&time=20180411100835&page=%A2%E8%D2%C7%CA%D2%C3%E1%C5%D0%A1%D4%A8%A1%C3%C3%C1&ip=10&load=tab5&lang=thai&id=943&id1=0

Providence University, Taiwan ขอเชิญนักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลาย ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดภาพยนตร์สั้น "Stunning Taiwan Short Film Contest" ชิงเงินรางวัลมูลค่ารวม 24,000 เหรียญไต้หวัน

วัตถุประสงค์
ส่งเสริมให้นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายในประเทศไทยมีความเข้าใจในวัฒนธรรม ขนบธรรมเนียมประเพณีของไต้หวันมากขึ้น โดยผ่านภาพยนตร์สั้นเกี่ยวกับประเทศไต้หวันที่ถ่ายทำโดยนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายในประเทศไทย

คุณสมบัติผู้เข้าประกวด
นักเรียนที่กำลังศึกษาอยู่ในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายในประเทศไทย

รายละเอียดของภาพยนตร์

 1. ภาพยนตร์ในหัวข้อ: Stunning Taiwan มีความยาว 3-5 นาที ในรูปแบบของภาพยนตร์สั้นสร้างสรรค์ ถ่ายทำภาพยนตร์ในเรื่องต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับไต้หวัน จะเป็นการดีหากมีซับไตเติลเป็นภาษาจีนหรือภาษาอังกฤษกำกับ
 2. กลุ่มคณะที่ทำภาพยนตร์สามารถส่งผลงานเข้าประกวดได้ไม่จำกัด แต่ผลงานแต่ละชิ้นจะต้องมีใบสมัครแนบมาด้วยหนึ่งชุด
 3. ต้องอัพโหลดภาพยนตร์ลงใน YouTube (เช่น FLV, AVI, WMV) และต้องมีโลโก้ของโครงการเชื่อมสัมพันธ์ไต้หวัน-ไทยในตอนจบของภาพยนตร์

ขั้นตอนการสมัคร
ผู้เข้าประกวดต้องดาวน์โหลดใบสมัคร หนังสือมอบอำนาจ และโลโก้โครงการเชื่อมสัมพันธ์ไต้หวัน-ไทย ที่เว็บไซต์การประกวด หลังจากที่กรอกรายละเอียดเสร็จแล้ว สแกนเอกสารดังกล่าวแล้วส่งมายังอีเมลของหน่วยงานผู้จัดการประกวด This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. ได้ตั้งแต่วันนี้จนถึงวันจันทร์ ที่ 28 พฤษภาคม 2018

กำหนดระยะเวลา

 • กำหนดการส่งผลงาน ต้องทำการอัพโหลดภาพยนตร์สั้นใน YouTube พร้อมส่งลิงค์เชื่อมต่อคลิปภาพยนตร์นั้นมาที่อีเมลของหน่วยงานผู้จัดการประกวดก่อนวันจันทร์ที่ 28 พฤษภาคม 2018
 • กำหนดการประกาศผลการตัดสิน: วันจันทร์ที่ 11 มิถุนายน 2018
 • กำหนดการมอบเงินรางวัล: มอบเงินรางวัลให้ก่อนที่วันสิ้นปีที่จัดการประกวด ตามขั้นตอนการเบิกจ่ายงบประมาณของโครงการนี้

มาตรฐานการตัดสิน
ผู้จัดการประกวดจะเผยแพร่ภาพยนตร์สั้นใน “เว็บแลกเปลี่ยนไต้หวัน-ไทย” เพื่อเปิดให้โหวตส่งคะแนนเสียง ภาพยนตร์ที่ทำการอัพโหลดและส่งข้อความกลับมาให้ผู้จัดการประกวดก่อน จะได้รับการโหวตสะสมคะแนนก่อน แต่ละคนสามารถโหวตได้วันละ 1 ครั้งเท่านั้น ผลงานที่ได้คะแนนเสียงสูงสุด 3 อันดับแรก จะต้องได้คะแนนเสียงจากการโหวตไม่น้อยกว่า 300 คน โหวตได้จนถึงวันศุกร์ที่ 8 มิถุนายน 2018 ผู้ที่ได้คะแนนการโหวตสูงสุด 3 อันดับแรกจะเป็นผู้ได้รับรางวัล

รางวัลการประกวด

 • รางวัลที่ 1 : 10,000 เหรียญไต้หวัน
 • รางวัลที่ 2 : 8,000 เหรียญไต้หวัน
 • รางวัลที่ 3 :6,000 เหรียญไต้หวัน

เงินรางวัลข้างต้นต้องเสียภาษีตามที่กฏหมายภาษีเงินได้ของไต้หวันกำหนด คนต่างชาติต้องหักภาษี  20% ของเงินรางวัล

ข่าวประชาสัมพันธ์ : K. Asidakarn Tantipaiboonwong

 

ทีมาของข่าว http://contestwar.com/contest/13903

สำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย กระทรวงวัฒนธรรม ขอเชิญผู้สนใจ สมัครเข้าร่วมการอบรมเชิงปฏิบัติการภาพยนตร์สั้นสารคดี และส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดภาพยนตร์สั้นสารคดี...’ร่วมสมัย Doc Film ภายใต้แนวคิด "ศิลปะร่วมสมัยในประเทศไทย" ชิงเงินรางวัลมูลค่ารวมกว่า 100,000 บาท พร้อมโล่รางวัล และประกาศนียบัตร

คุณสมบัติของผู้สมัคร

 1. สนใจในการทำภาพยนตร์สั้นสารคดี ภายใต้แนวคิด “ศิลปะร่วมสมัยในประเทศไทย”
 2. มีอายุ 18 ปี ขึ้นไป
 3. สมัครเป็นประเภทกลุ่ม (ไม่เกิน 3 คน) หรือเป็นประเภทบุคคล
 4. มีประสบการณ์การถ่ายภาพ/การตัดต่อภาพเคลื่อนไหวมาบ้างเล็กน้อย
 5. มีความพร้อมจัดหา/ยืม อุปกรณ์ในการถ่ายทำด้วยตนเองหรือภายใต้การแนะนำของวิทยากร

การส่งใบสมัคร
ผู้สนใจเข้าร่วมกิจกรรม ส่งประวัติ และ แบบเสนอแนวคิดภาพยนตร์สั้นสารคดี (project proposal) ภายใต้แนวคิด “ศิลปะร่วมสมัยในประเทศไทย” (อาทิ ทัศนศิลป์ ดนตรี วรรณศิลป์ การออกแบบ สถาปัตยกรรม ศิลปะการแสดง ภาพยนตร์) มีรายละเอียดดังนี้

 1. ชื่อภาพยนตร์
 2. ภาพยนตร์เรื่องนี้พูดถึงประเด็นอะไรหรือบุคคลกลุ่มใด
 3. ผู้ชมทั่วไปจะมีมุมมองต่อประเด็นนี้ก่อนการรับชมอย่างไรและจะเปลี่ยนไปอย่างไรบ้าง รวมทั้งประโยชน์ที่คาดว่าผู้ชมจะได้รับหลังจากที่ได้ชมภาพยนตร์เรื่องนี้
 4. องค์ประกอบที่คาดว่าจะใช้ในการนำเสนอประเด็นดังกล่าว มีอะไรบ้าง เช่น การสัมภาษณ์บุคคล การถ่ายทำจากสถานการณ์หรือเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นจริง การถ่ายทำเหตุการณ์จำลอง
 5. อุปกรณ์หลักในการถ่ายทำ

เงื่อนไขการประกวด

 1. ผู้สมัครและผ่านการคัดเลือกสามารถเข้าร่วมกิจกรรมอบรมได้ครบทุกครั้ง ดังนี้
  • อบรมฟรี เปิดรับสมัครตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 15 พฤษภาคม 2561
   • ครั้งที่ 1 - วันเสาร์ที่ 2 มิถุนายน 2561
   • ครั้งที่ 2 - วันเสาร์ที่ 16 มิถุนายน 2561
   • ครั้งที่ 3 - วันเสาร์ที่ 7 กรกฎาคม 2561
   • ครั้งที่ 4 - วันเสาร์ที่ 4 สิงหาคม 2561
  • ส่งผลงานภาพยนตร์สั้นสารคดีเข้าร่วมประกวด - วันที่ 5 - 12 สิงหาคม 2561
  • แสดงผลงาน และมอบรางวัล - วันอาทิตย์ที่ 19 สิงหาคม 2561
  • สถานที่ : หอศิลป์ร่วมสมัยราชดำเนิน (สถานที่อาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม)
 2. ผู้เข้าอบรมผลิตภาพยนตร์สั้นสารคดี ภายใต้แนวคิด “ศิลปะร่วมสมัยในประเทศไทย” ความยาว 20 นาที (รวมเครดิตปิดท้าย) ระหว่างการอบรม และนำส่งผลงานเมื่อสิ้นสุดการอบรม เพื่อเข้าร่วมในกิจกรรมประกวดภาพยนตร์สั้นสารคดี
 3. ระบุองค์ประกอบของผลงาน คือ ชื่อเรื่อง และเครดิตให้ครบถ้วนสมบูรณ์และบันทึกผลงานในรูปแบบ DVD เป็นไฟล์ประเภท Full HD MOV
 4. ผู้ส่งผลงานเข้าประกวดเป็นผู้รับผิดชอบต่อลิขสิทธิ์ของข้อมูล ได้แก่ เนื้อหา ภาพ เสียง คลิป วิดีโอ ซอฟต์แวร์ หรืออื่นใดที่ใช้ในการผลิตผลงาน โดยต้องไม่ละเมิดกฎหมายว่าด้วยลิขสิทธิ์ และทรัพย์สินทางปัญญา และมีการอ้างอิงถึงแหล่งที่มาอย่างชัดเจน สำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย ไม่มีส่วนในการรับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้นในกรณีที่มีการละเมิดลิขสิทธิ์ หากมีการตรวจสอบพบภายหลัง จะถือเป็นโมฆะและเรียกรางวัลคืน
 5. ผลงานทุกชิ้นที่สร้างสรรค์ในกิจกรรมนี้เป็นลิขสิทธิ์ของผู้สร้างสรรค์ และสำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัยขอกรรมสิทธิ์เพื่อเผยแพร่ต่อไป
 6. ผลการตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นที่สิ้นสุด

รางวัลการประกวด

 • รางวัลสารคดีสร้างสรรค์ยอดเยี่ยม1 รางวัล (โล่รางวัล พร้อมเงินสด 50,000 บาท)
 • รางวัลชมเชย 3 รางวัล (โล่รางวัล พร้อมเงินสด 20,000 บาท)
 • ผู้เข้าอบรมทุกคนจะได้รับประกาศนียบัตรหลังสิ้นสุดกิจกรรม

ติดต่อสอบถาม

 • 02-209-3752 (ในเวลาราชการ) หรือ 095-3834870 (นอกเวลาราชการ)
 • email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
 • facebook: ร่วมสมัย Doc Film

ที่มาของข่าว http://contestwar.com/contest/13904

คุกกี้ และนโยบายความเป็นส่วนตัว เว็บไซต์นี้ใช้ระบบ คุกกี้ เพื่อปิดข้อความนี้ และยอมรับการใช้ระบบ คุกกี้ บนเว็บไซต์นี้