ข่าวกิจกรรม

ข่าวกิจกรรม (17)

ประชุมคณะกรรมการการศึกษา 

 

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน จัดพิธีบำเพ็ญพระราชกุศล เพื่ออุทิศถวายพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร

เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต 13 ตุลาคม 2561   

 

วันศุกร์ที่ 12 ตุลาคม 2561 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน ได้จัดพิธีบำเพ็ญพระราชกุศล เพื่ออุทิศถวายพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร

เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต 13 ตุลาคม 2561 ณ ห้องคอนเวนชั่น ศูนย์มหาวิทยาลัย วิทยาเขตกำแพงแสนมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน

ซึ่งมีผู้บริหาร ผู้บริหารส่วนงาน หัวหน้าหน่วยงาน คณาจารย์ บุคลากร นิสิต และนักเรียนเข้าร่วมพิธีกันอย่างเนืองแน่น โดย ท่าน รศ.ดร.ตฤณ แสงสุวรรณ รองอธิการบดีวิทยาเขตกำแพงแสน ให้เกียรติเป็นประธานในพิธี
นายสมเกียรติ  ไทยปรีชา ผู้อำนวยการกองบริหารวิชาการและนิสิต หัวหน้างาน และบุคลากร ทุกคนที่เข้าร่วมพิธีได้สวมเสื้อสีเหลือง เพื่อเป็นสัญลักษณ์ ในการแสดงความจงรักภักดีต่อ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร

 

เมื่อวันที่ 20-21 กันยายน 2561 กองบริหารวิชาการและนิสิตได้ เข้าร่วมโครงการประกวดสุดยอดผลงานและนวัตกรรมการจัดการความรู้ ครั้งที่ 5

 

โดยส่งผลงาน KU-KM Best Practice Awards

"การจัดการความรู้การให้บริการนิสิตและการให้คำแนะนำด้านการศึกษา" เข้าประกวดผลรางวัลได้ "รองชนะเลิศอันดับ 1"

Clip https://youtu.be/CPL2vi6ZrW4 และ 

ส่งผลงาน KU-KM Mart Awards 

"การให้บริการนิสิตและการให้คาแนะนาด้านการศึกษา " เข้าประกวดผลรางวัลได้  "องค์ความรู้ที่ได้รับคะแนนสูงสุดอันดับ 1"

Clip https://youtu.be/PBEe50PDT0w

 

 

 

 

เมื่อวันที่ 10 สิงหาคม 2561 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน สืนสานประเพณี “ปลูกข้าววันแม่…เก็บเกี่ยววันพ่อ” ประจำปี 2561 ณ ทุ่งนาไพร(ภายใมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน จังหวัดนครปฐม  เนื่องในมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 86 พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9  )

12 สิงหาคม 2561 รศ.ดร.ตฤณ แสงสุวรรณ รองอธิการบดีวิทยาเขตกำแพงแสน พร้อมคณะผู้บริหารมหาวิทยาลัย คณาจารย์  ประธานในพิธีร่วมร้องเพลงพระราชนิพนธ์เกษตรศาสตร์  รศ.ดร.ตฤณ แสงสุวรรณ รองอธิการบดีวิทยาเขตกำแพงแสน นำถวายพระราชสดุดี วางพานพุ่ม ถวายพระพรชัยมงคล หน้าพระบรมฉายาลักษณ์ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9  ขับร้องเพลงสรรเสริญพระบารมี เพลงสดุดีพระแม่เจ้า พร้อมด้วยคณะผู้บริหารมหาวิทยาลัย คณาจารย์ บุคลากรและนิสิต ผู้แทนส่วนราชการ นายอำเภอ องค์กรบริหารท้องถิ่น ในพื้นที่อำเภอกำแพงแสน โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ธารินทร์ ก้านเหลือง รักษาการแทนผู้ช่วยอธิการบดี ฝ่ายกิจการนิสิต กีฬา และทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม กล่าวรายงาน วัตถุประสงค์การจัดงาน ประธานพิธีกล่าวเปิดงานปลูกข้าววันแม่ ประจำปี 2561 ผู้ร่วมงานเข้าสู่พิธีบูชาแม่โพสพ  และร่วมกันปลูกข้าว โดยวิธีการโยนกล้า  บนแปลงนาที่เตรียมไว้  กองบริหารวิชาการและนิสิต นำโดย นายสมเกียรติ ไทยปรีชา ผู้อำนวยการกองบริหารวิชาการและนิสิต และบุคลากรเข้าร่วมงานดีงกล่าว 

วันศุกร์ที่ 20 กรกฎาคม พ.ศ. 2561 ดร.จงรัก วัชรินทร์รัตน์ รักษาการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เป็นประธานในพิธีเปิด  โครงการสัมมนาอาจารย์ วิทยาเขตกำแพงแสน ครั้งที่ 1 และร่วมบรรยายพิเศษ เรื่อง นโยบายและยุทธศาสตร์การบริหารมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โดยมี รศ.ดร.ตฤณ แสงสุวรรณ  รองอธิการบดีวิทยาเขตกำแพงแสน กล่าวรายงานในครั้งนี้ เพื่อให้อาจารย์ และบุคลากร วิทยาเขตกำแพงแสน ทราบแนวทางการบริหารจัดการเรียนการสอนภายใต้“การปฏิรูปการศึกษาที่สอดคล้องกับ Thailand 4.0” ซึ่งได้รับเกียรติจาก ดร.สุวิทย์ เมษินทรีย์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มาเป็นวิทยากรให้ความรู้แก่ผู้เข้าร่วมโครงการ ณ ห้องคอนเวนชั่น อาคารศูนย์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน

โครงการพบผู้ปกครองนิสิตใหม่ ประจำปีการศึกษา 2561 วันที่ 19 กรกฎาคม 2561 ณ ห้องคอนเวนชั่น อาคารศูนย์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน นำโดย รศ.ดร.ตฤณ แสงสุวรรณ รองอธิการบดีวิทยาเขตกำแพงแสน คณบดี สถาบัน และสำนักต่างๆเข้าร่วม เพื่อพบกับผู้ปกครองนิสิตใหม่ KU78 

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน สำนักงานวิทยาเขตกำแพงแสน ทั้ง 4 กอง ร่วมลงนามถวายพระพรต่อหน้าพระบรมฉายาลักษณ์ รัชกาลที่ 10 ณ อาคารชูชาติ กำภู และอาคารศูนย์เรียนรวม 3  นำโดยนายสมเกียรติ ไทยปรีชา ผู้อำนวยการกองบริหารวิชาการและนิสิต และหัวหน้าพร้อมทั้งบุคลากร และนิสิตที่เข้ามาติดต่อได้ลงนามพร้อมกันด้วย

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสนได้ จัดสอบสัมภาษณ์นักเรียนที่สมัครเข้าศึกษาต่อในมหาวิทยาลัย Tcas รอบ 5 รับตรงอิสระ ที่ทาง ทปอ ได้กำหนดไว้ กองบริหารวิชาการและนิสิตได้เชิญอาจารย์ในแต่ละสาขา เข้ามาสอบสัมภาษณ์นักเรียน ณ ห้องคอนเวยชั่น อาคารศูนย์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน ได้มี ผศ.ดร.สุกัญญา รัตนทับทิมทอง ผู้ช่วยอธิการบดี ฝ่ายวิจัย บริการวิชาการ และประกันคุณภาพ วิทยาเขตกำแพงแสน  และ นายวิโรจน์ ทองสุพรรณ ผู้อำนวยการสำนักงานวิทยาเขตกำแพงแสน โดย นายสมเกียรติ ไทยปรีชาให้การต้อนรับ และตรวจเยี่ยมการทำงานของอาจารย์ และบุคลากร อย่างใกล้ชิด

เมื่อวันที่ 11 กรกฎาคม 2561 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสนได้จัดให้มีการตักบาตรและหล่อเทียนพรรษาขึ้น ผู้อำนวยการกองบริหารวิชาการและนิสิตได้มอบหมายให้หัวหน้างานและบุคลากรภายในกองฯ เข้าร่วม

วันพุธที่ 4 กรกฎาคม พ.ศ.2561 เวลา 9.00 น. นางลาวัลย์ เกียรติกำจาย รักษาการแทนผู้อำนวยการกองบริหารวิชาการและนิสิต นางพรรวินท์ จันทร์คลองใหม่ หัวหน้างานทะเบียนและประมวลผล  บุคลากรกองบริหารวิชาการและนิสิต เข้าร่วมพิธีถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติ ศ.ดร.สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัคคราชกุมารี ณ ห้องคอนเวนชั่น อาคารศูนย์มหาวิทยาลัย  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน

Page 1 of 2

คุกกี้ และนโยบายความเป็นส่วนตัว เว็บไซต์นี้ใช้ระบบ คุกกี้ เพื่อปิดข้อความนี้ และยอมรับการใช้ระบบ คุกกี้ บนเว็บไซต์นี้