งานทะเบียนและประมวลผล

งานทะเบียนและประมวลผล ให้บริการด้านข้อมูลนิสิต การลงทะเบียนแต่ละภาคการศึกษา ดูแลปัญหารการลงทะเบียนต่างๆ

01

หลักสูตรที่เปิดสอน
มก.กพส

Read more

02

บุคคลากรงานทะเบียนและประมวลผล

นางวรรณา ทองยา

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปชำนาญการ
ภายใน 3259-63 ต่อ 130

หัวหน้ากลุ่มงานสนับสนุนภารกิจของผู้อำนวยการกองบริหารวิชาการและนิสิต 

นางสาวอโรชา ทองลาว

นักวิชาการศึกษาชำนาญการ
ภายใน 3264-65

เลขาบูรณาการโครงการหมวดวิชาศึกษาทั่วไป 

นางสาวสาริศา หนูเอี่ยม

นักวิชาการศึกษา
ภายใน 3259-63 ต่อ 104

ดูแลหลักสูตรและตรวจสอบจบของคณะ

นางสาวเพ็ญนภา ท้าวสิมมา

นักวิชาการศึกษา
ภายใน 3259-63 ต่อ 102

ดูแลหลักสูตรและตรวจสอบจบของคณะ

นางสรรค์วรา โมกขะสมิต

ผู้ปฏิบัติงานบริหารชำนาญงาน
ภายใน 3259-63 ต่อ 140

เจ้าหน้าทีร่รับส่งเอกสารและลงรับหนังสือ 

นางสาวพนัชกร แช่มช้อย

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
ภายใน 3259-63 ต่อ 131

นายนิรุทธ์ รวยรื่น

นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ
ภายใน 3259-63 ต่อ 500

ดูแลเรื่องระบบรับเข้าศึกษา  การลงทะเบียนเรียน ดูและฐานข้อมูลนิสิต

นางสาววิจิตรา เรณูแย้ม

นักวิชาการเงินและบัญชี
ภายใน 3259-63

เจ้าหน้าที่การเงิน

นายวรวรรษ อินทรวนิช

นักวิชาการศึกษา
ภายใน 3259-63

นายชาตรี ผลวิเศษชัยกุล

ลูกมือช่างทั่วไป ช.2

นางสาวศิริพร มงคลรัตนาศิริ

นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ

นายณรงค์ชัย มีสง่า

นักวิชาการพัสดุชำนาญการ
278365
Today
Yesterday
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All days
152
1351
7477
261372
18750
25545
278365

Your IP: 35.171.45.91
2019-11-15 03:14