หลักสูตรที่เปิดสอนใน มก.กพส.

หลักสูตรที่เปิดสอนในวิทยาเขต

 • คณะเกษตร กำแพงแสน

  คณะเกษตร กำแพงแสน (http://agri.kps.ku.ac.th)

      หลักสูตร :  วิทยาศาสตรบัณฑิต (เกษตรศาสตร์) มี 6 สาขาวิชา กีฏวิทยา ปฐพีวิทยา พืชไร่นา โรคพืช พืชสวน ส่งเสริมและนิเทศศาสตร์เกษตร

       หลักสูตร  วิทยาศาสตรบัณฑิต (เครื่องจักรกลและเมคคาทรอนิกส์เกษตร)

       หลักสูตร วิทยาศาสตรบัณฑิต  (สัตวศาสตร์)

       หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (เทคโนโลยีชีวภาพทางการเกษตร)

 • คณะวิศวกรรมศาสตร์ กำแพงแสน

        หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วิศวกรรมเกษตร) ภาคปกติ/ภาคพิเศษ

        หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วิศวกรรมโยธา) ภาคปกติ/ภาคพิเศษ

        หลักสูตวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วิศวกรรมโยธา-ชลประทาน)

        หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วิศวกรรมการอาหาร)

        หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วิศวกรรมเครื่องกล) ภาคปกติ/ภาคพิเศษ

        หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วิศวกรรมคอมพิวเตอร์และอิเล็กทรอนิกส์) ภาคปกติ/ภาคพิเศษ

        หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วิศวกรรมอุตสาหการ-โลจิสติกส์)

 • คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์

  หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (เคมี)
  หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (ฟิสิกส์)
  หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (วิทยาศาสตร์ชีวภาพ)
  หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (จุลชีววิทยา)
  หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (คณิตศาสตร์ประยุกต์)
  หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (วิทยาการคอมพิวเตอร์) ภาคปกติ/ภาคพิเศษ
  หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (เทคโนโลยีสารสนเทศ) ภาคปกติ/ภาคพิเศษ
  หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต (ภาษาอังกฤษ) ภาคปกติ/ภาคพิเศษ
  หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต ( รัฐศาสตร์)*
  หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต (ภาตะวันออก)*
  หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต (การท่องเที่ยว)
  หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต (การจัดการ) ภาคปกติ/ภาคพิเศษ
  หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต (การตลาด) ภาคปกติ/ภาคพิเศษ
  หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต (การจัดการโรงแรมและท่องเที่ยว) ภาคปกติ/ภาคพิเศษ
  หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต (บัญชีบริหาร) ภาคปกติ*

   

  หมายเหตุ = * หลักสูตรเปิดใหม่

 • คณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์

  หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (เกษตรและสิ่งแวดล้อมศึกษา)
  หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต (การจัดการเรียนรู้)

 • คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา

  หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (วิทยาศาสตร์การกีฬาและการออกกำลังกาย) ภาคปกติ/ภาคพิเศษ

 • คณะสัตวแพทยศาสตร์

  หลักสูตรสัตวแพทยศาสตรบัณฑิต

 • คณะประมง

  หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (ประมง)

 • คณะวนศาสตร์

  --รอข้อมูล--

 • คณะสิ่งแวดล้อม

  หลักสูตร 

910367
Today
Yesterday
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All days
367
2082
14755
881468
53215
40229
910367

Your IP: 3.89.87.12
2020-10-31 11:04

คุกกี้ และนโยบายความเป็นส่วนตัว เว็บไซต์นี้ใช้ระบบ คุกกี้ เพื่อปิดข้อความนี้ และยอมรับการใช้ระบบ คุกกี้ บนเว็บไซต์นี้