ประกาศต่างๆ

ประกาศต่างๆ (1)

ประกาศสำนักงานวิทยาเขตกำแพงแสน เรื่อง นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล

โดยได้ลงนามรับทราบโดยทั่วกัน 

กองบริหารวิชาการและนิสิต