นิสิตโปรดอ่านและทำตามที่กำหนดไว้


การกดปุ่ม "แสดงใบเสร็จ (ต้นฉบับ)" สามารถทำได้เพียง 1 ครั้งเท่านั้น ถ้านิสิตกดปุ่มนี้แล้ว ต้องสั่งพิมพ์ออกทางเครื่องพิมพ์ทันที

"เพื่อเก็บไว้เป็นหลักฐาน" หรือ "เพื่อนำไปประกอบการเบิกจ่าย" โดย
1.นิสิตต้องลงนามตรงชื่อผู้ชำระเงินในใบเสร็จรับเงินต้นฉบับ และไม่ต้องนำใบเสร็จมาประทับตรามหาวิทยาลัย
2.แนบเอกสารการขออนุมัติลงลายมือชื่อผู้รับเงินลายเซ็นอิเล็กทรอนิกส์
และให้ถือเป็นหลักฐานในการเบิกเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาของบุตร Download เอกสาร

เอกสารการเปลี่ยนแปลงลายเซ็นต์ ใน KU2 ดังเอกสารแนบนี้ เอกสารลายเซ็นต์

3.แนบเอกสารประกาศฯ อัตราค่าธรรมเนียมการศึกษา


นิสิตระดับปริญญาตรี ภาคปกติ


นิสิตระดับปริญญาตรี ภาคพิเศษ


สำหรับ ใบเสร็จรับเงิน (ต้นฉบับ) ที่ไม่สามารถเบิกจ่ายได้

ให้นิสิตนำใบเสร็จรับเงิน (ต้นฉบับ) มาติดต่อกองบริหารวิขาการนิสิต กำแพงแสน ในวัน-เวลาราชการ